Tasgaidh

(Dara Deasachadh)

Le faclairean àraidh ean, ainmhidhean, buill na bodhaige, buill-acainn, agus eile, còmhla ri seòladh do dh' fhaclairean agus do chlàir-fhacal eile.

Garbhan MacAoidh

________________________________________________

A Scots Gaelic Thesaurus

(Second Edition)

With specimen word lists of birds, animals, parts of the body, implements, etc. and a guide to other sources

Girvan McKay

 

 

 

Foillseachaidhean POLYGLOT

Tulach Mhór, Eirinn, 2004

Air fhoillseachadh le Garbhan MacAoidh.

 

 

 

© 2004 Garbhan MacAoidh (Girvan McKay)

Na còirichean uile glèidhte. Chan fhaodar an leabhar seo ath-riochdachadh ann an cruth sam bith no air dòigh sam bith, gun chead roimh làimh bho Gharbhan MacAoidh, "Carsphairn", Clonminch Rd. / Bothar Chluain Minse, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fháilí, Poblacht na hÉireann. Teil.: 0506 22865 (bho Bhreatainn: 00353-506-22865).

All rights reserved. This book may not be reproduced in any form or by any process without prior permission from Girvan McKay, "Carsphairn", Clonminch Rd., Tullamore, County Offaly, Republic of Ireland. Tel. 0506 22865 (from Britain: 00353-506-22865).

http://www.iol.ie/~carsfrn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÀR-INNSE - INDEX

Roimh-ràdh (Gàidhlig)

7

Preface (English)

8

Ainmean Ean - Names of Birds

9

Eisg - Fish

16

Maorach - Shellfish

17

Meanbh-fhrìdean - Insects

18

Fungas - Fungus

19

Cinneasachd eile - Other Growths

19

Ainmhidhean Fiadhaich - Wild Animals

19

Blàthan agus Lusan - Flowers & Plants

21

Measan - Fruits

32

Glasraich - Vegetables

33

Buill-acainn agus Cruaidh-bhathar -

Tools and Hardware

34

Airm-theine - Firearms

35

Craobhan - Trees

36

Buill na Bodhaige - Parts of the Body

38

Easlaintean - Diseases

40

Aodach - Clothes

41

Soitheachan - Vessels

43

Meinnearaich agus Stuithean Coltach -

Minerals & Similar Materials

44

Puinnseanan - Poisons

45

Lùth-chleasan - Sports

45

Ainmean-àite & Ainmean Pearsanta

46

Siorramachdan na h-Alba

47

Foillseachaidhean eile far am faighear faclan - Other Sources of Vocabulary:

49-52,

87

 • Creideamh - Religion

49

 • Tuathanas - Agriculture

"

 • Ciad-fhuasgladh - First Aid

"

 • Luibh-eòlas - Botany (Flowers & Plants)

"

 • Craobhan - Trees

"

 • Eòin - Birds

"

 • Mòine - Peat

50

 • Feallsanachd - Philosophy

"

 • Gintinneach - Genetics

50

 • Bith-eòlas - Biology

"

 • Pìobaireachd - Piping

"

 • Maise Gnùis - Cosmetics

"

 • Fasanan - Fashions

"

 • Cocaireachd - Cooking

"

 • Gruagaireachd - Hairdressing

"

 • Tìr-eòlas - Geography

"

 • Sluagh-iùl (Poileataics) - Politics

"

 • Reul-eòlas - Astronomy

"

 • Annalairean (Coimpiutairean) - Computers

"

 • Seanfhacail - Proverbs

50

 • Innealan-giùlain - Vehicles

51

 • Taighean agus Togail - Houses & Building

"

 • Bàtaichean agus Longan - Boats & Ships

"

 • Siùil - Sails

"

 • Innealan-ciùil - Musical Instruments

"

 • Acainn-each - Horse's Harness

"

 • Croinn - Ploughs

"

 • Cuidhleachan-snìomha - Spinning Wheels

"

 • Beairtean-fhigheadaireachd - Parts of a Loom

"

 • Rannan agus Cluichean Cloinne - Children's Rhymes & Games

"

 • A' Phoit-Dhubh - Distilling (Whisky, etc.)

"

Faclair Gàidhlig-Beurla - Gaelic-English Glossary

53-66

Faclair Gnathasan Cainnte Beurla-Gàidhlig - English-Gaelic Dictionary of Idioms

67-86

Leabhar-chlàr - Bibliography

87

Clàr-amais Aibidileach - Alphabetical Index

89-90

Foirlionadh an Leughadair - Reader's Additions

91

Abbreviations Used in Text

Adjective - a

Adverb - adv

Noun - n

Past participle - pp

Present participle - pr p

Preposition - prep

Verbal Noun - vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROIMH-RÀDH

 

An uiridh fhuair mi mar thiodhlac Nollaige leth-bhreac den leabhar The Scots Thesaurus a chaidh fhoillseachadh le Comann Nàiseanta an Fhaclair Albannaich. Tha a luchd-foillseachaidh (Chambers) a' tagairt gur e "iùl air leth do bharrachd air 20,000 facal Albais".

Thòisich mi faighneachd dhiom fhèin carson nach eil a leithid againn anns a' Ghàidhlig - leabhair-iùil air son daoine (sgrìobhadairean, oileanaich, luchd- ionnsachaidh agus mar sin air adhart) a tha a' sireadh fhacal ann an cànan nan Gàideal air son cuspairean sònraichte.

Anns na leth-cheud bliadhna a chaidh an ràitheachan Gairm fhoillseachadh - agus nach mòr am beud gun do sguir e! - thug Ruaraidh MacThòmais cothrom d' a h-uile sgrìobhadair Gàidhlig aithnichte ann an Albainn a obair a chur ann an clò. Aig an aon ám, dhearbh Gairm an dràsd' 's a-ris nach robh cuspair sam bith ann nach gabh mìneachadh no cur an cèill ann an Gàidhlig - cànan a tha dìreach cho saidhbhir, brìoghmhor ri teanga air bith eil

Uime sin, ma tà, chuir mi le chèile an leabhar beag seo. Chan eil e idir cho coileanta ris an Scots Thesaurus. Cha do rinn mi clàr-fhacal d' a h-uile cuspair air am b' urrainn dhomh smaointinn, ach nuair a tha rud-eigin a dh' easbhaidh tha mi a' stiùireadh an leughadair do fhaclairean agus leabhraichean eile far am faighear na tha a dhìth air/oirre.

Tha mi an dòchas gun dèan an dòigh seo an gnòthach.

Garbhan MacAoidh.

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

7

 

 

PREFACE

 

Last Christmas I was given a present of a copy of The Scots Thesaurus published by Chambers for the Scottish National Dictionary Association. The publishers describe this book as "a unique guide to over 20,000 Scots words".

On perusing it the thought occurred to me: Why don't we have something similar for Gaelic, i.e. a guide for anyone (writers, students, learners, etc.) who is looking for specific Gaelic words and expressions?

In the half-century that the magazine Gairm has been in existence - and how we wish it still were! - Derick Thomson has given every Gaelic writer of note the opportunity to put his or her work into print. At the same time, Gairm has demonstrated repeatedly that there is no subject that cannot be debated in Gaelic, a language that is every bit as rich and expressive as any other.

Accordingly I have compiled this modest compilation. Though nothing like as ambitious as The Scots Thesaurus, I hope it will serve the purpose. I have not provided word-lists for every subject I could think of, but where something is lacking I have directed the reader to other sources where suitable expressions and further information is to be found.

Girvan McKay.

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Eòin Choimheach agus Dùthchasach - Foreign and Native Birds

Giorrachaidhean / Abbreviations: m = fireanta / masculine; f = feminine / baineann; O.G. = Older Gaelic, Sean Ghàidhlig

Beurla / English

Gàidhlig / Gaelic

   

Accentor, hedge (See "Hedge sparrow.")

 

Auk, great

Colcair m.

Auk, little

Colcach bheag f.

Avocet

Ceàrra-ghob m, gob-ceàrr m.

Bittern

Corra-ghrian f, buathan m.

Bittern, little

Corra-ghrian bheag f.

Blackbird

Lon-dubh m, eun-dubh m.

Blackcap

Ceann-dubh m, ceann-dubhag f.

Brambling

Bricein-caorainn m, lùth-eun m, lus-ean m.

Budgerigar (See "Parakeet".)

 

Bullfinch

Corcan-coille m, gealbhonn-cuilinn m, corcan-glas m.

Bunting, corn

Gealbhonn-sgiobuill m, gealag-bhuachair f.

Bunting, reed

Gealag-dhubh-cheannach f.

Bunting, snow

Gealag-an-t-sneachda f, eun-an-t-sneachda m.

Bunting, yellow

Buidheag-bhuachair f.

Butcher bird (See "Shrike".)

 

Buzzard

Clamhan m, stannair m, preachan-geàrr m, gilm m.

Buzzard, broad

Clamhan geàrr m.

Buzzard, honey

Clamhan riabhach m.

Capercaillie

Capall-coille m.

Chaffinch

Uiseag a’ chàth f, breacan-beithe m, (Uibhist) bigean-baintighearna m.

Chiff-chaff

Caifean m.

Chough

Cathag-dhearg-chasach f.

Coot

Dubh-lachadh m, dubh-lach f, lach-a’-bhlàir f.

Cormorant

Sgarbh m, broigheal m, fitheach-mara m, collaire-bothain m.

Corncrake (See also "Landrail".)

Trèan-ri-trèan m.

Crane

Corra-mhonaidh f.

Creeper, tree

Snàigear m, streupach m.

Crossbill

Cam-ghob f, m.

Crow (in general)

Preachan (-ain, -an) m.

Crow, carrion

Feannag f.

Crow, hooded

Starag f, feannag-ghlas f., còrn-eun m.

9

Cuckoo

Curlew

Cuthag f, cuach f.

Guilbneach m.

Dabchick

Spàg-ri-tòn f, gobhlan-uisge m, gobhlan-allt m.

Dipper

Gobha-uisge m, gobha-dubh-an-uisge m, lon-uisge m.

Diver, black-throated

Learga f, learga-dhubh f, learga choilearach dhubh f, broilleach-bothain m.

Diver, great northern

Lachair m, lumhair m, bun-bhuachaill m, burabhuachaill m, muir-bhuachaill m.

Diver, red-throated

Learga-chaol f, learga-fairge f, learga-mhòr f, learga-uisge f, learga-mhòr-uisge f.

Dotterel

Amadan-mòinteich m,

Dove, ring

Calman-fiadhaich m, calman-coille m.

Dove, rock

Calman-creige m, smùdan m.

Dove, stock

Calman-gorm m.

Dove, turtle

Calman-tùchan m, turtur f, gearrcach m.

Duck, eider

Lach Lochlannach f, lach-Aoisgeir f, lach-Cholasaidh f, colc m, f

Duck, long-tailed

Eun-buchainn m, lach-bhinn f, eun-binn m.

Duck, sheld

Cràdh-ghèadh m, f.

Duck, tufted

Lach-ceann-molach f, lach-an-sgumain f.

Duck, wild (See "Mallard".)

 

Dunlin

Gille-feadaig m, pollaran m, tàrmachan-tràghad m..

Dunnock

Gealbhonn-gàraidh m.

Eagle, golden

Iolair-bhuidhe f.

Eagle, sea

Iolair-mhara f, iolair-chladaich f.

Falcon

Seabhag f.

Falcon, peregrine

Seabhag-mhòr-ghorm f, seabhag-ghorm f.

Fieldfare

Liath-truisg m, uiseag sneachda f.

Firecrest

Crìonag f.

Flycatcher, spotted

Breacan-glas-sgiobalta m.

Fulmar

Eun-crom m, fulmair m.

Gadwall

Lach-ghlas f.

Gair-fowl

Gearra-bhall m.

Gannet

Sùlair m, caraid-nan-Gàidheal m, guga m, gèadh-dubh m, gèadh-dhubh f.

Godwit, bar-tailed

Roid-ghuilbneach m.

Goldcrest

Crionag-bhuidhe f, dreadhan-a’-chinn-bhuidhe m.

Goldeneye

Lach-a’-chinn-uaine f, lach-bhreac f.

Goldfinch

Lasair-choille f, buidheag f.

Goosander

Lach (tunnag)-fhiacailleach f.

 

10

Goose, brent

Gèadh-got m, guirnean m.

Goose, grey lag

Glas-ghèadh m, f, gèadh-g(h)las m (f).

Goose, white-fronted

Gèadh-bhlàr m, f.

Grebe (See also "Dabchick".)

 

Grebe, great crested

Spagaire mòr m.

Grebe, Little (See "Dabchick".)

 

Greenfinch

Glaisean-daraich m, glaisean m.

Greenshank

Deoch-bhiugh f.

Grouse, red

Cearc-fhraoich f, Coileach-fraoich m, eun-ruadh m.

Guillemot

Eun-dubh-an-sgadain m, langach m, eun a’ chrubain m, eun aille m.

Guillemot, black

Calltag f, cràigeach m.

Guillemot, lesser black

Gearra-breac m.

Gull, black-backed

Farspach f.

Gull, black-headed

Faoileag f, ceann-dubhan m.

Gull, common

Faoileann m.

Gull, glacous

Faoileag-mhòr f.

Gull, herring

Glas-fhaoileag f, faoileag-an-sgadain f.

Gull, little

Faoileag, bheag f.

Harrier, hen

Clamhan-nan-cearc m, clamhan-fionn m, crom-nan-cearc m, brèid-air-tòin f.

Harrier, marsh

Clamhan-lòin m.

Harrier, Montague’s

Clamhan-luch m.

Hawfinch

Gobach m.

Hawk

Seabhag f.

Hawk, sparrow

Speireag f.

Heron

Corra-gritheach-glas f, corra na h-easgann f , corra-riabhach f.

Hobby

Gormag f, seabhag-nan-uiseag f.

Hoopoe

Calman-cathaidh m.

Humming-bird

Eunan m, drannd-eun m.

Jackdaw

Cathag f.

Jay

Sgraicheag f.

Kestrel

Clamhan-ruadh m, croman-luch m.

Kingfisher

Cruitean m, iasgair-càirneach m, bior-an-iasgach f, biorra-an-iasgaire m, biorra-crùidein m.

Kite

Croman-lochaidh m, croman m, crom-an-lachdann m, preachan-ceirteach m.

Kite, ring-tailed

Preachan-nan-cearc m.

Kittiwake

Tarrach m, ciodabhuig m.

Landrail

Treòna f.

Lapwing

Adharcan-luachrach m, feadag-riasgach f, crann-luch m.

Lark (See also "Skylark".)

Uiseag f.

Lark, shore

Uiseag dhubh f.

Lark, wood

Uiseag-choille f.

11

Lark, tufted

Uiseag-topach m, topag f.

Linnet

Gealan-lìn m, gealbhonn-lìn m.

Linnet, Mountain

Riabhag-fhraoich f.

Magpie

Pioghaid f.

Mallard

Tunnag fhiadhaich f, lach-Mhoire f, lach-riabhach f, lach-uaine f.

Martin, house

Gobhlan-taighe m.

Martin, sand

Gobhlan-gainmhich m.

Merganser

Lach-fhiacailleach f.

Merlin

Mèirneal m, seabhag-ghorm-an-fhraoich f

Moorhen

Cearc-fhraoich f, cearc-uisge f.

Nightingale

Spìdeag f.

Nightjar

Sgraicheag-oidhche f.

Nuthatch

Sgoltan m.

Oriole (Irish: Oireal m.)

 

Osprey

Iolair-uisge f, iolair-iasgaich f.

Ostrich

Struth f.

Ousel, ring

Dubh-chreige f, lon-mhonaidh f, lon-ceilearach f, gobha-dubh-a’-mhonaidh m.

Ousel, water (See "Dipper".)

 

Owl, barn (screech owl)

Comhachag f.

Owl, eagle

Comhachag mhòr f.

Owl, little

Comhachag-bheag f.

Owl, long-eared

Comhachag-adharcaiche f, cailleach-oidhche-mhòr f.

Owl, short-eared

Comhachag-chluasach f.

Owl, snowy

Comhachag bhàn f, comhachag-sneachdaidh f.

Owl, tawny or wood

Cailleach-oidhche f, comhachag-dhonn f. comhachag-ruadh f.

Oyster-catcher

Gille-Bhrìghde m.

Parakeet

Paracait f.

Parrot

Parraid f.

Partridge

Coileach-tomain m, cearc-thomain f, cearc-chrudhach f, pioghaid-thruisg f.

Partridge, French or red-legged

Cearc-thomain dhearg-chasach f, coileach-tomain dearg-chasach m.

Peewit (See "Lapwing".)

 

Petrel, Leach’s

Luaireag f.

Petrel, storm

Dreallan-doininn m, Paraidh m.

Pheasant

Easag f.

Pigeon, wood (See "Ring-dove".)

 

Pintail

Lach-stiùireach f.

Pipit, meadow

Riabhag-mhonaidh f.

Pipit, rock

Gabhagan m, glas-eun m.

Pipit, tree

Riabhag-choille f.

Plover

Feadag, f.

Plover, golden

Feadag-bhuidhe f.

12

 

Plover, grey

Feadag-ghlas f, trìlleachan m.

Plover, ringed

Trìlleachan-tràighe m.

Plover, mountain

Uiseag riasgach f.

Pochard

Curracag f, lach-mhàsach f, tunnag-dhearg-cheannach f.

Ptarmigan

Tàrmachan m, eun-bàn-an-t-sneachda m, eun-fionn m, gealag-bheinne f.

Puffin

Fathach m, buthaid f, buthaigre f, coltrachan m.

Quail

Gearradh-gort m.

Rail, land (See "Corncrake".)

 

Rail, water

Snagan-allt m, snagan-dugh m.

Raven

Fitheach m, preachan-cnàimheach m.

Razorbill

Coltraiche m, làmhaidh m, f.

Redpoll, lesser

Ceann-dearg m

Redshank

Cam-glas f, gobharrta m, gob-cabharrta m, gobhlan-mara m, gobhlan-bharta m, rìgh-ghuileanach m, coisdeargan m.

Redstart

Gob-labhradh m, tòn-dhearg f.

Redstart, black

Ceann-dubh m.

Redwing

Sgiath-dheargan m, f, smeòrach an t-sneachda f.

Robin

Brù-dhearg m, spìdeag-Mhuire f.

Rook

Ròcas (-ais, -an) m, ròcais f.

Ruff

Gibeagan m.

Sanderling

Luatharan-glas m.

Sand martin (See "Martin, sand".)

 

Sandpiper, common

Sgràilleag f.

Scoter, common

Tunnag-dhubh f.

Screech owl (See "Owl".)

 

Sea swallow

Falbhag f; (Uibhist/ Uist) annlag mhara f.

13

 

Shag

Sgarbh-an-sgumain m.

Shearwater, Manx

Sgrail f; (Hiort/ St.Kilda) sgrabaire m.

Shelduck (See "Duck, sheld".)

 

Shoveler

Gob-leathann m.

Shrike, great grey

Pioghaid ghlas f, feòladair-glas m, buidsear m.

Shrike, red-backed

Feòladair m.

Skua, Arctic

(Uibhist/ Uist) Caclach.

Skua, Richardson’s

Fasgadair m.

Skua Gull, common

Tuilleag f.

Skylark

Uiseag f.

Snipe, common

Naosg m, cubhag-ghliogarach f, croman-lòin m, gobhar-athair m, meagadan m.

Snipe, jack

Croman beag m, gobhrag bheag f, budagoc m.

Solan Goose (See "Gannet")

 

Sparrow, hedge

Gealbhonn-gàr(r)aidh m, gealbhonn-nam-preas m.

Sparrow, house

Gealbhonn m.

Sparrow, tree

Gealbhonn-nan-craobh m.

Spoonbill

Gob-cathainn m, gob-leathann m.

Starling

Druid f.

Stonechat

Cloichearan m, fear-na-fèill-Pàdraig

Swallow

Gobhlan-gaoithe m

Swallow, sea (See "Sea-swallow".)

 

Swan, Bewick

Eala-bheag f.

Swan, mute

Eala f.

Swift

Gobhlan-mòr m.

Teal

Crann-lach f, lach-Aigir f, lach-shìth f, lach bheag f.

Tern, Arctic

Steàrnal m

Tern, black

Steàrnal dubh m.

Tern, common

Steàrnan m, steàrnag f.

Tern, little

Stèarnal beag m.

Thrush, mistle

Smeòrach ghlas f, smeòrach mhòr f..

Thrush, song

Smeòrach f.

14

Titlark

Gocan-cubhaige m, riabhag-mhonaidh, f, snàthadag f.

Tit, blue

Cailleachag-cheann-ghorm f.

Tit, coal

Cailleachag-cheann-dhubh f.

Tit, crested

Ghulpag stuic f. (Srath Spé / Strathspey)

Tit, great

Cìochan mòr m.

Tit, long-tailed

Cìochan m, cailleach-bheag-an-earbaill f.

Tit, marsh

Ceann-dubh m.

Turnstone

Gobhlachan m.

Twite

Gealan beinne m

Vulture

Fang f, lachar m, fitheach-fairge m, preachach-craosach m.

Wagtail

Tachlag f.

Wagtail, gray

Breacan-baintighearna m.

Wagtail, pied

Glaisean-seileach m.

Wagtail, white

Breac-an-t-sìl m.

Wagtail, yellow

Breacan-buidhe m.

Warbler

Ceileiriche m.

Warbler, sedge

Uiseag-oidhche f.

Waxwing (Irish: Sgiathan céarach m.)

 

Wheatear

Brù-gheal m, clochlain f.

Whimbrel

Eun-Bealtainn m.

Whinchat

Gocan-conaisg m, ultag f.

Whitethroat

Gealan-coille m.

Whitethroat, lesser

Gealan-coille beag m.

Widgeon

Glas-lach f, lochlannach f.

Woodcock

Coileach-coille m, corman-coilllteach m.

Woodpecker, great spotted

Snagan-daraich m.

Woodpecker, green

Lasair-choille f.

Woodpecker, lesser spotted

Snagardach m.

Wren

Dreathan m, dreathan-donn m.

Wren, golden crested

Crionag-bhuidhe f, crionag-ceann-bhuidhe f.

Wren, willow

Crionag-ghiuthais f, conan-crìon m.

Wryneck

Geocair m.

15

Yellow-hammer

Buidheag-bhealaidh f.

   

 

___________________________________________________

Names of Fishes, etc.

Ainmean Iasg agus eile

Bandstickle

Biorag-lodain f.

Barbel

Breac-feusagach m.

Basking-shark, sailfish

Cearban m

Bass

Creagag f.

Bleak

Geilmhin m

Blenny, spotted

Cloitheag bhallach f.

Bream

Briantadh m, deargan m.

Bream, fresh-water

Briantadh m, carbhanach-uisge m.

Bream, sea

Deargan m, arbhanach m.

Carp

Carbhan m.

Chub (cobblerfish, frog-fish, lump-fish, bull-head, miller's thumb, sea-devil, angler)

Greusaiche m

Coal-fish, saithe (Variously named according to age - See Dwelly p. 789.)

Saoidhean m.

Cod

Trosg m, bodach-ruadh m.

Conger

Càrnag f.

Crab

Partan m.

Crag, edible

Crubag f.

Crayfish

Gabhar-mhòr f.

Cuttlefish

Faobhag f, fadhtag f, cuiteal m,

Dab

Leabag-bheag f.

Devil-fish

Iasg-an-donais m

Dog-fish

Gobag f, morgan m.

Dolphin (mammal, not a fish)

Leumadair m, deilf f.

Eel

Easgann f.

Eel, sand

Sìolag f.

Flounder

Lèabag f, lèabag-ghlas f.

Grilse

Bànag f.

Gudgeon

Bronnag f.

Gurnard

Gabharag f.

Gurnet (Scots: crooner)

Cnòdan m.

Haddock

Adag f.

Hake

Colamoir m.

Halibut

Lèabag (leòbag) leathann f.

Jellyfish

Muirteachd m, sgeith-nan-ròn m.

Lamprey

Creathall f.

Ling

Langa f.

Loach

Breac-beadaidh m.

Lobster

Giomach m.

Lythe

Liùbh f. 16

Mackerel

Rionnach m.

Maiden-ray

Sgith, sgite f.

Minnow, pink

Bioran-deamhnaidh m, bioran-donais m.

Mullet

Bradan-sligeach m.

Mullet, red

Iasg-driomanach m.

Octopus

Làimh-inneach m.

Perch

Muc-locha f. (Dwelly: m)

Perch, fresh-water

Creagag-uisge f.

Pike

Geadas m.

Pilchard

Pillsear m, geilmhin m.

Plaice

Lèabag-bhreac, lèabag-mhòr f, garbhag f.

Pollock

Pollag f.

Porpoise (mammal, not a fish)

Pèileag f

Prawn

Musgan caol m, cloitheag f.

Ray

Roc (ruic) f.

Ray, maiden (See "Maiden-ray".)

 

Ray, shagreen

Sòrnag f.

Roach

Roisteach f.

Ruddock

Bronn-dhearg f.

Saithe (See "Coal-fish".)

 

Salmon

Bradan m.

Salmon parr

Gille-ruadh m.

Salmon-trout

Breac-geal m.

Sardine

Sàrdail f.

Sea-urchin

Cragan-feannaig m, cragan-tràghad m.

Shad

Gabhar f, gobhlachan m.

Shrimp

Carran m.

Skate

Sgait f.

Skate, thornback

Sòrnan m.

Smelt

Morghadair m.

Sole

Lèabag-cheàrr f, fleog m.

Squid

Gibearnach f.

Starfish

Crosgan m.

Stickleback

Iasg-deilgneach m.

Sturgeon

Stirean m, bradan-ceàrr, bradan-geàrr m.

Swordfish

Lunasg, iasg-a'-chlaidheimh m.

Turbot

Lèabag-bhrathainne f, breac-ceanndac m.

Witch

Lèabag-uisge f.

Whiting

Cuiteag f.

Wrasse, ballan

Muc-ruadh f.

   

_____________________________________________________________________

 

Ainmean maoraich

Names of Shellfish

Barnacle

Bàirneach-cathan f.

Clam

Srùban m. 17

Cockle

Coilleag f.

Cockle, smooth

Eachan m.

Razor-fish, hose-fish, spout-fish, gaper,

Muir-sgian m, mùsgain m.

Limpet

Bàirneach f.

Mussel

Feusgan m.

Mussel, large, bait

Madadh m.

Oyster

Eisir f.

Winkle

Faochag f.

_____________________________________________________________________

Ainmean mheanbh-fhrìdean agus eile

Names of Insects, etc.

Bean-plant louse (aphis faboe)

Mial-phònair f,

Beetle

Daol f, daolag f.

Black beetle

Daol-dhubh f.

Bug

Mial f.

Butterfly

Dealan-dè, seilean-dè m.

Cattle-bot (oestrum bovis)

Cartan m.

Centipede

Fiolan-fada m.

Chafer

Daolag-bhuidhe f.

Cockchafer

Dùrdalan m, daolag-ghorm f.

Cockroach

Carnan m, cearnan m.

Crab-louse

Mial-iognach f.

Daddy-long-legs

Corra-bhainne f.

Dog-louse, dog-tick

Mial-chon f.

Earwig

Fiolan-donn m, fiolan-gòbhlach m, gòbhlag f.

Flea

Deargann f.

Gad-fly, cleg

Creithleag f.

Gnat, midge

Meanbh-chuileag f, mialtag f.

Horse-fly, bot-fly

Botus-each m.

Horse-louse (trichodectes equi)

Mial-nan-each f.

Lady-bird

Daolag-bhreac f.

Lady-bird, red

Daolag-bhreac dhearg f.

Millipede

Corra-chòsag f.

Moth

Leòman m.

Moth, clothes

Mial-chrìon f.

Peat-louse

Mial mòine f.

Sea-shore flea, sand-flea

Deargann-tràghad f.

Sheep-tick (melophagus ovinus)

Mial-chaorach f.

Sow-louse (hoematopinus suis)

Mial-nam-muc f.

Tick

Feursanan m.

Water-louse, -flea, -spider

Mial-mhonaidh f.

Weevil

Raodan m, reudan m.

_____________________________________________________________________

18

Ainmean Sheòrsaichean Fungais (Builg-bhuachair agus eile)

Names of Fungus

Agaric

Agairg f.

Blewit

Balg-bhuachair gorm m.

Death-cap

Beacan puinnseanach m.

Devil's snuff-box, fuzzball

Beach m

Fly agaric

Agairg phuinnseanach f.

Ink-cap

Currac dubh m, breacan dubh m.

Fuzzball, large

Balg-dubh m, beacan m.

Morel, morelle (Irish: Morchal m)

 

Mushroom, field (agaricus campestris)

Balg-bhuachair m.

Oyster mushroom

Balg-bhuachair "eisireach" m.

Puffball (lycoperdon gemmatum)

Balg-pèiteach m, balg-sèididh m, balg-smùid m, caochag f.

Sponge mushroom

Balg-beice m, bolgan-bèiceach m.

Toadstool (a vague term to be avoided)

Beacan m.

Truffle (tuber cibarium)

Balgan-losgainn m.

Yellow boletus

Balg-bhuachair buidhe m.

Birch fungus

Spong m.

Rabhadh: Nuair a thatar a' dèiligeadh ri fungas, eadar ion-ithe agus puinnseanach, tha e nas sàbhailte na h-ainmean Laideannach a chleachdadh an àite nan ainmean Beurla no Gàidhlig!

Warning: When discussing edible or poisonous fungi it is advisable, for safety's sake, to use the scientific terminology rather than the English or Gaelic names.

 

 

 

Chinneasachd eile

Other Funguslike Growths

Fungus (on wood, etc.)

Mosgan m.

Lichen

Crotal m., grianan m.

Mould, mildew

Liathtas m, clòimh-liath m.

_____________________________________________________________________

 

Ainmean Ainmhidhean Fiadhaich

Names of Wild Animals

Adder, viper

Nathair-nimhe f.

Badger

Broc m.

Bank vole

Famhalan Breatannach m.

Bat

Ialtag f. 19

Bat, barbastelle

Ialtag dhonn f.

Bat, long-eared

Ialtag fhad-chluasach f.

Bat, noctule

Ialtag-mhòr f.

Bat, pipistrelle

Ialtag chumanta f.

Beaver

Beabhar m.

Black rat

Radan dubh m.

Brown hare

Maigheach dhonn f, geàrr dhonn f.

Brown rat

Radan donn m.

Common frog

Losgann m, cràigean m, leumachan m.

Common lizard

Dearc f.

Common shrew

Dallag f.

Common toad

Muile-mhàg f, màgach f.

Deer

Fiadh m.

Deer, roe

Earb f.

Dormouse

Dall-luch f.

Ermine

Radan Armeniach m.

Fallow deer

Dàmh m.

Ferret

Feòcullan m.

Field mouse

Luch-fheòir f.

Fox

Sionnach m, madadh-ruadh m.

Grass snake

Nathair challtainn f.

Hare, Irish

Maigheach Eireannach f.

Hare, Scottish

Maigheach Albannach f.

Hare, white

Maigheach bhàn f.

Harvest mouse

Luchag-fheòir f.

Hedgehog

Gràinneag, cràinneag f, uircean-gàr(r)aidh m, uircean-sona m.

House mouse

Luchag f.

Lizard

Lagairt m, f.

Lizard, sand

Dearc-luachrach f.

Mole

Famh f.

Newt

Arc-luachrach uisge f, arc-luachrach bheag f.

Orkney Vole

Famhalan Arcach m.

Otter

Dòbhran m, biast dubh f.

Pigmy shrew

Dallag bheag f.

Pine marten, polecat

Taghan m.

Rabbit

Coinean m, coineanach m, rabaid f.

Red deer

Fiadh Albannach m.

Short-tailed vole

Famhalan geàrr-earballach m.

Shrew, water

Famh-bhual f.

Slow-worm

Dall-chnuimh f.

Smooth snake

Rìghinn f.

Squirrel

Feòrag f.

Squirrel, grey

Feòrag ghlas f.

Squirrel, red

Feòrag ruadh f.

Stoat

Neas (nise, neasa) f.

Vole

Famhalan m.

Water-vole, water-rat

Radan-uisge m.

Weasel

Neas bheag f. 20

Wild cat

Cat-cuthaich m, cat-fiadhaich m.

____________________________________________________________________

 

Blàthan agus Lusan

Flowers & Plants*

 

Faic cuideachd na roinnean "Measan" agus "Glasraich".

See also sections "Fruits" and "Vegetables".

Nota: Ann an 1999 dh' fhoillsicheadh faclair àraidh trì-chànanach fon tiotal: Ainmean Gàidhlig Lusan a tha ionmholta air a h-uile dòigh (ach a-mhàin is truagh nach eile gnè gach facal ann). Chan eil an clàr (Beurla-Gàidhlig) a leanas - agus a cho-chruinnich mi àireamh bliadhna roimh an leabhar le Bean-uasal Clark - cho riaghailteach no cho teòma idir. Uime sin, ma tha teagamh ann mu ainm sam bith, roghnaich an t-ainm, no ainmean, a thug ise!

Chan eil na tàthain (-) riatanach anns a mhòr chuid de na h-ainmean. Tha gnè an fhacail ag atharrachadh air uairean a-rèir an àite.

_____________________________________________________________________

Note: An admirable trilingual plant dictionary is: Gaelic Names of Plants (Joan W. Clark and Iain MacDonald, published at Tigh Solais, North Ballachulish, Fort William, 1999, ISBN 09536351 0 4). The only omission is that the gender of each name is not included. The word list that follows (English-Gaelic only) is much less systematic and expert. If there is any doubt, therefore, about any plant name, her name or names should be preferred.

In plant names hyphens can usually be omitted. The gender may vary from place to place or be optional.

____________________________________________________________________

Agrimony

Muir-dhroigheann m.

Agrimony, hemp

Cnaib uisge f.

Ale-hoof (See "Ground-ivy")

 

Alexanders

Lus -nan-gràn-dubh m.

Alpine cat's-tail grass

Bodan Ailpeach m.

Alpine enchanter's nightshade

Lus-na-h-oidhche Ailpeach m.

Alpine foxtail grass

Fiteag Ailpeach f.

Alpine lady's mantle

Trusgan m.

Alpine meadow-rue

Rù Ailpeach m.

Alpine penny cress

Praiseach-fèidh Ailpeach f.

Alpine scurvy-grass

Maraiche Ailpeach m.

Anemone, wood (See "Wood anemone".)

 

Angelica

Lus-an-lonaid m, lus-nam-buadha m, galluran m.

Asphodel, bog

Bliochan m.

Autumnal squill

Lear-uinnean m.

Avens, wood

Machall-coille m

Balm

Ìoc-shlàint f.

21

Barberry

Barbrag f, geàrr-dhearcag f, pres-deilgneach m, preas-nan-geur-dhearc m.

Basil

Lus-rìgh m.

Beaked parsley

Costag-fhiadhain f.

Bean

Pònair (-arach) f.

Bedstraw

Lus-an-leasaich m

Bellflower

Barr-cluigeanach m.

Bindweed (See also "Black Bindweed".)

Dùil-mhial f.

Bindweed, small

Iadh-lus m.

Bird's-foot trefoil

Barra-mhislean m, peasar-a'mhadaidh-ruidh f.

Birthwort

Culurain m.

Bishop's weed

Lus-an-easpaig m.

Bistort, adderwort, snakeweed

Fliodh-na-nathrach m.

Biting stonecrop

Gràbhan-nan-clach m, glas-lann m, glas-lèan m.

Bittersweet

Dreimire-gorm m, fuath-gorm m, searbhag-mhilis f, luibh-do-labhairt m.

Black bindweed

Glùineach-dhubh f.

Black horehound

Gràbhan-dubh m.

Blood-veined dock

Copagag-dhearg m.

Bloody crane's-bill

Creachlach-dearg m.

Bluebell

Lus-na-gineil-goraiche m, fuath-mhuc f., lili-ghugacach f.

Bluebell, Scottish

Currac cuthaige m, am plùran cluigeanach m.

Bluebottle

Gorman m.

Bog asphodel

Bliochan m, luibh-Chaluim-Chille m.

Bog myrtle

Roid f.

Bog whortleberry

Dearc-roide f.

Bogberry

Sùbh-nam-ban-mìn m.

Borage

Barraisd m.

Bramble

Dris f, preas-nan-smeur m.

Bramble, blue

Preas-nan-gorm-dhearc m.

Branched bur-reed

Seisg-rìgh f.

Bristly ox-tongue

Bog-lus m.

Broad dock

Copag-leathann f.

Broad helleborine

Eileabor geal m.

Broad pond-weed

Duileasgach m, liobhag f.

Brooklime

Lochal m, lothail f.

Broom

Bealaidh m.

Bryony (Irish: Unach f.)

 

Buckbean

Ponair-chapall f. (Uibhist) lus-nan-laogh m.

Buckwheat family

Lusan-glùineach m pl.

Bugle

Meacan-dubh-fiadhain m.

Bugloss

Lus-teang'-an-daimh m, bog-lus m.

Bulrush

Luachair-bhogain f.

22

 

Burdock

Meacan-dogha m, meacan-tobhach m, suirichean-suirich m, copag-thuaitheal f, seircean-mòr m, seircean-suirich m.

Burr beaked parsley

Costag f, costag a' bhaile gheamhraidh f.

Butcher's broom

Bealaidh Chatach m, calg-bhealaidh m.

Butterbur

Gallan-mòr f.

Buttercup

Cearba m, lus-an-ròcais m. (Uibhist) cràlus m.

Butterwort

Badan-measgain m. (Uibhist) lus an ìme m.

Carline thistle

Cluaran-òir m, fòthannan-soilleir m,

Carnation

Carnaid f.

Cat's-tail grass

Bodan m.

Celandine, greater

Ceann-ruadh m, aonsgoch m.

Celandine, lesser, pilewort

Gràn-aigein m.

Celery, wild

Lus-na-smàileag m.

Chamomile

Lus-nan-cam-bile m, buidheag-shearbh f.

Charlock

Sgeallan m, cas-na-tunnaig f, praiseach-gharbh f, marag-bhuidhe f.

Chickweed, common

Fliodh m.

Chicory

Lus-an-t-siùcair m.

Chives, wild garlic

Feuran m.

Chrysanthemum

Neòinean-mòr m.

Cinquefoil

Còig-bhileach m, meangach f, seamrag-chùig-bhileach f.

Clary

Torman m. .

Cleavers

Garbh-lus m.

Clover

Seamrag f, luibh-nan-trì-bhilean m,f.

Clover, common purple

Bileag-chapaill f, seamrag-chapaill f, seamrag-dhearg f.

Clover, Dutch

Seamrag-bhàn f.

Coltsfoot

Bileag-an-spuing f, cluas-liath f, duilliur-spuinc m, gallan-greannchair f, gormag-liath f.

Columbine

Lus-a-chalmain m.

Comfrey, common

Meacan-dubh m.

Common hemp nettle

Gath-dubh m.

Common rush

Luachair-bhog f.

Common sorrel

Puinneag f, copag-shràide f, sealbhag f.

Common sow thistle

Cluaran-cruaidh m, bog-ghiogan m.

Common speedwell

Lus-crè m, seamrag-chrè f.

Common tare

Peasar-an-arbhair f.

Common vetch

Fiatghal m.

Common wormwood

Roide f, burmaid f, graban m.

Corn cockle

Lus-loibheach m.

Corn chamomile

Mìn-lach f.

Corn marigold

Buidheag-an-t-samhraidh f, liathan m, bileach-choigeach m, bile-bhuidhe f.

Corn mint

Meannt-an-arbhair m. 23

Corydalis, climbing

Fliodh-an-tugha m.

Cotton-grass

Sìoda-monaidh m.

Couch-grass

Feur-a'-phuint m.

Cowslip

Lus-nam-mùisean m, muisean m.

Crab-apple

Gairteag f.

Cranberry, poisonous

Caorann-caoich m.

Crane's bill

Lus-gnàth-ghorm m, crobh-phriachain f.

Crane's bill, bloody

Creachlach-dearg m.

Cress, water

Biolair f, dur-lus m.

Crocus

Crò-chorcur m.

Cross-leaved heath

Fraoch-an-ruinnse m, fraoch Frangach m.

Crowfoot, creeping

Buidheag f.

Crowfoot, upright

Cearban-feòir m.

Crow garlic

Gairgean-Muire m.

Cuckoo-pint

Cluas-chaoin f.

Curled dock

Copag chamagach f.

Daffodil

Lus-a'-chrom-chinn m

Daisy

Neòinean m.

Dandelion

Bearnan-Brìde m.

Darnel

Sturdan m.

Deadly nightshade

Lus-na-h-oidhche m.

Devil's bit scabious

Odharach-mhullach m, ura-bhallach f.

Dill

Lus-mìn m.

Dock

Copag f.

Dog rose

Preas-nam-mucag m, ròs-nan-con m.

Dog violet

Dail-chuach m, sail-chuach m.

Dog's mercury

Lus-ghlinne m, lus-ghlinne Bhracadail m.

Duckweed

Mac-gun-athair m, lus-gun-mhàthair-gun-athair m., ròs-lachan m.

Dwarf-branched centaury

Dreimire-Muire m, dreimire-mara m.

Early purple orchis

Moth-ùrach m.

Earth nut

Cnò-thalmhainn f, braonan-bhuachaille m, caorann-talmhainn m.

Elecampane

Meacan-uillean m, aillean m.

Enchanter's nightshade

Fuinnseach m.

Endive

Eanach-gàr(r)aidh f..

English stonecrop

Biadh an t-sionaidh m.

Eyebright

Lus-nan-leac m.

False spikenard

Spiocnard m.

Fat hen

Bloineagan-bàn m.

Felwort

Muilceann m.

Fennel

Lus-an-t-saoidh m, fineal m.

Feverfew

Meadh-duach m.

Field bindweed

Dùil-mhial f, iadh-lus m.

Field gentian

Currac-an-easpaig m, lus-a'-chrùbain m.

Field penny cress

Praiseach-fèidh f.

Field scabious

Gille-guirmein m.

Figwort

Lus-an-torranain m, lus-nan-cnapan m, lus-nan-clugan m, farum m.

24

Fine-leaved heath

Fraoch-a'-bhadain m, fraoch-an-dearrsain m, fraoch-sgriachain m, fraoch-spreadanach m.

Flax, purging

Lìon-nam-ban-sìth m.

Fleabane

Fuath-dheargann m.

Flixweed

Fineal-Muire m.

Floating foxtail grass

Fiteag-cham f.

Forget-me-not

Lus-midhe m, cotharach f, lus-nam-mial m.

Foxglove

Lus-nam-ban-sìdh m, cìochan-nan-cailleach-marbha, cìochan-na-mnà-sìdh m pl.

Fragrant orchis

Lus-taghte m.

Fumitory

Lus-deathach-thalmhainn m, fuaim-an-t-siorraimh m.

Furze

Conasg m.

Garden savory

Garbhag-ghàr(r)aidh f.

Garlic

Gairgean-gàr(r)aidh m.

Gentian

Lus-a-chrùbain m.

Gentian, field

Currac-an-easpaig m.

Gillyflower

Pincean m.

Gipsywort

Feòran-curraidh m.

Glasswort

Praiseach-na-mara f.

Golden rod

Fuinneag-coille f.

Golden saxifrage

Lus-nan-laogh m.

Goldilocks

Follasgain f.

Good King Henry

Praiseach-bhràthar f.

Goosefoot

Bloineagan m.

Goosegrass

Luibh-an-ladhair f, lus-garbh m.

Goutweed

Lus-an-easpaig m.

Grass of Parnassus

Fionnan geal m, fionn-sgoth m.

Great broom-rape

Siorralach m.

Great burnet

Bileach-losgainn f.

Great mullein

Cuingeal-Muire f.

Great reed mace

Bodan-dubh m.

Greater periwinkle

Gairidean m.

Greater plantain

Cuach-Phàdraig f.

Greater stitchwort

Tùirseach m.

Ground-ivy

Iadh-shlat-thalmhainn f, athair-lus m.

Groundsel

Lus-Phara-lèith m, bualan m.

Guelder rose

Caor-chon f, cèir-iocan m.

Hairy wood rush

Luachair-choille f.

Hard-heads

Cnapan-dubh m.

Hare's foot trefoil

Cas-maighiche f.

Hare's cotton-grass

Canach f.

Hawkweed

Lus-na-seabhaig m.

Heartsease (See "Pansy, wild".)

 

Heath bedstraw

Màdar-fraoich m.

Heather

Fraoch m.

25

Heather, bell

Fraoch a' bhadain m, biadh na circe-fraoich m.

Hedge mustard

Meilise f.

Hedge woundwort

Lus-nan-sgor m.

Hellebore (green)

Eileabor m.

Hemlock

Iteodha m, m ìn-mheur m, (Uibhist) ti-theodha m.

Henbane

Gafann m.

Herb-bennet, wood avens

Machall-coille m.

Herb Paris

Aon-dhearc f.

Herb Robert

Lus-an-eallain m, lus-an-ròis m, righeal-cùil m, righeal-rìgh m.

Hog-weed

Meacan-a'-chruidh m, odharan m.

Hollyhock

Ròs-mall m.

Honeysuckle

Uilleann f, iadh-shlat f, lus-na-meala m, duilliur-fèithlean m.

Hop trefoil

Seamrag bhuidhe f.

Horse-tail grass

Clois f.

Horse mint

Meannt-eich m, meannt-choille m.

House leek

Lus nan cluas m.

Hound's tongue

Teang'-a-choin f.

Hyacinth, wild (See "Bluebell".)

 

Ivy

Eidheann f.

Jack-by-the-hedge

Gairleach-callaid m.

Knapweed

Cnapan-dubh m.

Knot-grass

Glùineach-bheag f.

Knotted figwort

Lus-nan-cnapan m.

LABIATAE

Lusan-bileach m pl.

Laburnum

Bealaidh Frangach m.

Lady's smock

Biolair-ghriagain f.

Larkspur

Sàil-na-h-uiseig f.

Lavender

Lus-na-tùise m.

Lesser marshwort

Fualactar m.

Lesser dodder

Conach m.

Lesser duckweed

Mac-gun-athair m.

Lesser periwinkle

Faochag bheag f.

Lesser reed mace

Bodan beag m.

Lily

Lili f.

Lily-of-the-valley

Lili-nan-gleann f, lili-nan-lòn f.

Liquorice

Carra-mheile m, maide-milis m, siùcar-dubh m,

Liverwort

Lus-an-àirneig

Lobelia, water

Plùr an lochain m.

London pride

Càl-Phàdraig m.

Loosestrife

Conaire f.

Lousewort

Lusan-grolla m, modhalan-dearg m.

Loveage

Sunais f.

Love-in-a-mist

Lus-an-fhògraidh m.

Love-lies-bleeding

Lus-a'-ghràidh m.

Maidenhair fern

Failtean-fionn m. 26

Mallow, common

Lus-nam-meall-mòra m, ucas fiadhain m.

Mallow, dwarf (See "Mallow, round-leaved".)

 

Mallow, marsh

Cnap-lus m, leamhadh m.

Mallow, round-leaved

Ucas Frangach m.

Marigold

Lus-Muire m.

Marjoram

Lus-Marsaili m.

Marsh Andromeda

Ròs-Màiri-fiadhaich m.

Marsh cinquefoil

Còig-bhileach-uisge m.

Marsh cudweed

An cnàmh-lus m.

Marsh lousewort

Lus-riabhach m.

Marsh marigold

Lus-buidhe-Bealtainn m, a' chorrach-shod f, lus-Muire m.

Marsh penny-wort

Lus-na-peighinn m.

Marsh plume thistlemarsh

Cluaran-leana m

Marsh scorpion grass

Lus-midhe m.

Masterwort

Mòr-fhliodh m.

Mayflower, milkmaids

Biolair-ghriagain f.

Meadow foxtail grass

Fiteag-an-lòin f.

Meadow saffron

Crò-chorcur m.

Meadow saxifrage

Moran m.

Meadowsweet

Crios-Chuchulainn m, luibh-a'-chneas m & f, lus-chneas-Chuchulainn m, lus-nan-gillean-òga m, luibhean-dìolan m.

Meadow-rue

Rù , rùdh m.

Meadow-rue Alpine

Rudh-Ailpeach m.

Meadow-rue, lesser

Rù beag m.

Melancholy thistle

Cluas-an-fhèidh f.

Midsummermere

Maraiche m (Uibhist).

Milfoil

Ar-thalamhna f.

Milk thistle

Fòthannan-breac m, fòthannan-beannaichte m.

Milkwort

Lus-a'-bhainne m, glùineach f.

Mint

Meannt m.

Mistletoe

Uil'-ioc m.

Monkshood

Currac-manaich m, fuath-mhadaidh m, currac-sagairt m.

Mouse-ear chickweed

Cluas-luch f.

Mouse hawkweed

Lus-na-seabhaig m.

Mugwort

Liath-lus m.

Mustard, wild

Sgeallan m, sgeallag f.

Nasturtium

Gleòran m

Navelwort

Còrna-caisil m.

Navew

Nèip-fiadhain m.

Nettle

Deanntag f, feanntag f.

Nipplewort

Duilleag-mhath f.

Nodding bur-marigold

Sgeachag-Muire f.

Orache

Praiseach-mhìn f.

Orchid, orchis

Mogairlean m.

 

27

Orchid, spotted

Dòbhrach-bhallach f.,

(Uibhist) sòbhrach-bhallach f.

Orpine

Orp m.

Ox-eye daisy

Neòinean-mòr m, (Uibhist) brèinean brothach m.

Paeony

Lus-a'-phione m, meacan-easa m.

Pansy

Bròg-na-cuthaige f.

Pansy, wild

Gorman-searradh m, luibh-chridhe f m

Pearlwort

Mòthan, mùthan, mungan m.

Pennyroyal

Peighinn-rioghail f.

Pennywort, wall

Còrnan-caisil m.

Persicaria

(Uibhist) Glùinteach f.

Petty spurge

Lus-leighis m.

Pimpernel (scarlet)

Falcair m.

Polyanthus auricula

Sòbhrag-chluasach f, lus-nam-ban-rìgh m.

Polyanthus primrose

Sòbhrag-geamhraidh f.

Pond-weed

Linne-lus m, (Uibhist) rafagach f.

Poppy

Crom-lus m, lus-a'-Chadail m.

Poppy, common red

Blàth-nam-bodach m, meilbheag f, cathlach-dearg m.

Poppy, opium

Cadalan m, codalan m.

Primrose

Sòbhrag f.

Privet

Ras-chrann-sìor-uaine m.

Purple loosestrife

Lus-na sìochaint m.

Purple vetch

Bàrr-bàn m.

Quake grass

Conan cumanta m.

Quake grass, small

Conan beag m.

Quickbeam (See also "Rowan".)

Gall-uinnseann m.

Ragged Robin

Caorag-lèana f, currac-cuthaige m, (Uibhist) sìoda-lus m.

Ragwort

Buadhallan-buidhe m.

Ramsons

Gairgean m, garlag f.

Ranunculus

Cearban m.

Raspberry, wild

Sùbh-chraoibh m.

Red campion

Cìrean-choilich m.

Red dead-nettle

Deanntag-dhearg f.

Red rattle, dwarf

Bainne nan gamhna m.

Redshank

Glùinteach dhearg f.

Rest harrow

Sreang-bogha f.

Rhododendron

Ròs-chraobh f.

Rhubarb

Ruadh-bhàrr m.

Rhubarb, monk's

Lus-na-purgaid m.

Ribwort

Slàn-lus m.

Ribwort plantain

Lus-an-t-slànachaidh m.

Rock-rose

Grian-ròs m.

Rose-bay willow-herb

Seileachan-Frangach m.

Rosemary

Màr-ròs m.

Rose-root

Lus-nan-laoch m, (Uibhist) maraiche m.

28

Round-leaved sundew

Lus-an-eàrnaich m, ròs-an-t-solais, lus na feàrnaich m gealdruidh m.

Sage, garden

Athair-liath m.

Samphire

Lus-nan-cnàmh m, gairgean-creagach m.

Sandalwood

Fiodh-almuig m.

Sanicle

Bodan-coille m.

Sauce-alone

Gairleach-callaid m.

Saxifrage

Lus-nan-cluas m.

Scabious, corn

Gille-guirmein m.

Scentless mayweed

Buidheag-an-arbhair f, camomhail-fiadhain m.

Scurvy-grass, common

Maraiche m.

Sea holly

Cuileann-tràgha m, cuileann-mara m.

Sea kale

Praiseach-tràgha f.

Sea pink (See "Thrift".)

 

Sea spurge

Buidhean-nan-ingean m.

Seaside convolvulus

Flùr-a'-Phrionnsa m.

Sedge

Seisg f.

Self-heal

Lus-a'-chridhe m, dubhan-ceann-chasach m.

Setterwort

Meacan-slèibhe m.

Sharp dock

Copag-bhagaideach f.

Sheep's-bit scabious

Dubhan-nan-caorach m.

Sheep's sorrel

Sealbhag-nan-caorach f, ruanaidh f.

Shepherd's purse

An sporan m.

Silverweed

Brisgean m.

Slender foxtail grass

Fiteag-na-machrach f.

Snapdragon

Sròn-an-laoigh f.

Sneezewort

Meacan-ragain m, meacan-roibe m, cruaidh-lus m.

Snowdrop

Gealag-làir f.

Sorrel

Puinneag f.

Sorrel, wood

Seamsag f, sealbhag-na-fiodha f.

Sowbread

Culuran m.

Spearmint, garden-mint

Meannt-ghàrr(r)aidh m, meanntan m.

Spear plume thistle

Cluaran

Spearwort, lesser

Glas-leun m.

Speedwell, Veronica (See "Common speedwell".)

 

Spignel

Muilceann m.

Spikenard

Spiocnard m.

Spotted knotweed

Lus-crann-ceusaidh m, glùineach-mhòr f.

Spurge

Lus-an-leusaidh m.

Spurge, sun

Neòinean-puinnsein m.

Spurge, laurel

Buaidh-chraobh f.

St. John's wort

Lus-Chaluim-Chille m.

St. John's wort, perforated

Eala-bhuidhe f.

St. John's wort, marsh

Meas-an-tuirc-allta m.

Stinking goosefoot

Eala fleadh f.

Stinking mayweed

Sineal m. 29

Stitchwort

Tursarain f.

Stock (mattiola incana)

Pincin f.

Stone bramble

Caora-bada-miann f.

Stonecrop

Gràbhan-nan-clach m.

Strawberry

Sùbh-làir m.

Strawberry, wood

Sùbh-thalmhainn m.

Strawberry tree, arbutus

Caithne f.

Sunflower

Neòinean-grèine m.

Sundew, round-leaved

Drùchdan-monaidh m, druchd-na-maidne m, ròs an t-solais m.

Sweet briar

Dris-chùbhraidh f.

Sweet pea

Peasair-chùbhraidh f.

Sweet violet

Fail-chuach f., sail-chuach f.

Tansy

Lus-na-Fraing m, frangalus m.

   

Teasel

Lusan-fhucadair m, leadan-an-fhucadair

Thistle

Cluaran m, fòthannan, (Uibhist) giogan m.

Thrift

Tonn-a'-chladaich m, bàrr-dearg f, neòinean-cladaich m, mìlsean-mara m.

Toadflax

Buabh-lìon m.

Tobacco

Tombaca m

Tormentil

Leamhnach f, leanartach m.

Trailing azalea

Lusan-Albannach m.

Tulip (hemerocalle¿ )

Lail f.

Tulip (tulipa silvestris)

Tiuilip fhiadhain f, tiuileap fiadhain m.

Tutsan

Meas an tuirc coille m.

Twayblade

Dà-dhuilleach m.

Unbranched bur-reed

Seisg-madaidh f.

Valerian

Lus-na-trì-bilean m, lus-bileach m.

Valerian, great

Trì-bhileach f.

Valerian, small marsh

Caoirin-lèana f.

Vernal squill

Lear-uinnean m.

Vervain

Trom-bhòd m.

Vetch

Peasair-chapaill f.

Vetch, bush

Peasair-each f, peasair-nam-preas f.

Vetch, kidney

Meòir-Moire m

Vetch, tufted

Peasair-luchag f, peasair nan-luch f.

Viper's bugloss

Lus-na-nathrach m.

Wall hawkweed

Srubhan na muice m.

Wall lettuce

Liatas-a'-bhalla m.

Wall pennywort

Làmhan-cat-leacainn m, leacan m.

Wallflower

Lus-leth-an-t-samhraidh m.

Water avens

Machall-uisge m.

Water crowfoot

Fleann-uisge f, lìon-na-h-aibhne m.

Water-lily

Duilleag-bhàite f, bileag-bhàiste f.

Water-lily, white

Lili bhàn f, duilleag-bhàite bhàn f,

(Uibhist) gucag bhàite f.

Water-lily, yellow

Duilleag-bhàite bhuidhe f, lili-bhuidhe-'n-uisge f. 30

Water milfoil

Snàthainn bhàthaidh f.

Water mint

Meannt-an-uisge m.

Water pepper

Lus-an-fhògair m, glùineach-theth f.

Water plantain

Corr-chopag f.

Water ragwort

Caoibhreachan m.

Water speedwell

Fualachdar m.

Weasel-snout

Sròn-an-laoigh f.

Weld

Lus-buidhe-mòr m.

White archangel

Deanntag-bhàn f, teanga-mhìn f.

White goosefoot

Praiseach-fhiadhain f, praiseach-glas f.

White horehound

Gràbhan-bàn m, orafoirt f.

Wild basil

Lus-an-rìgh m.

Wild cabbage

Praiseach-bhaidhe f.

Wild carrot

Cearacan m.

Wild celery

Lus-na-smàileig m.

Wild chamomile

Brèinean breothach m (Uibhist).

Wild hop

Lus-an-leanna m.

Wild madder

Màdar m.

Wild pansy (See "Pansy".)

 

Wild parsnip

Meacan-an-rìgh m, meacan-rògh-fiadhain m.

Wild strawberry

Sùbh-làir m.

Wild teasel

Leacan m.

Wild thyme

Luibh-na-macraidh m.

Windflower

Flùr-na-gaoithe m.

Wood anemone

Lus-na-gaoithe m.

Wood avens, herb-bennet

Machall-coille m.

Wood betony

Lusan-ceann-òir-an-sgadain m, lusan-Beathaig m.

Wood cudweed

Luibh-a'chait m.

Wood sorrel (See "Sorrel".)

 

Wood sage

Sàisde-coille m, nuallach m.

Woodruff

Lus-a'-chaitheimh m, lus-molach m.

Yarrow

Lus-an-t-sleisneach m, lus-cosgadh-na-fala m.

Yellow clover

Dìthean corrach m (Uibhist).

Yellow flag

Bog-uisge m.

Yellow loosestrife

Lus-na-sìothaimh m.

Yellow pea

Peasair-bhuidhe f.

Yellow pimpernel

Seamrag Moire f, ròs-òir m.

Yellow rattle

Modhalan-buidh m.

Yellow stonecrop

Biadh nan seangan m (Uibhist).

Yellow vetch

Cairneal m, peasair-làir f.

Yellow vetchling

Peasair-bhuidhe f.

Yellow-wort

Dreimire-buidhe m, deagha-buidhe m.

_____________________________________________________________________

CRIOCH DEN CHIAD CHLAR

31

Measan - Fruits

Apple

Ubhall m.

Apricot

Apracot m,

Avocado, egg-plant

Lus-uighe m, abhocàdo m.

Banana

Banàna m.

Bilberry, blaeberry

Braoileag f, dearc-fraoich f, craoiseag f.

Blackberry, bramble

Smeur f.

Black currant

Raosar-dearg m, dearg-dhearg f.

Cherry

Sirist f.

Cloudberry, mountain strawberry

Oighreag, oireag f, feireag f.

Cluster, bunch

Bagaid f.

Cranberry

Muileag f.

Crowberry

Dearg-fithich f.

Currant

Dearg-Fhrangach f.

Fig

Fìge (figean) f, figis f.

Gooseberry

Gròiseid f.

Grapefruit

Seadag f (Thomson: New Gael.-Engl. Dictionary)

Grape(s)

Fìon-dearg f, dearg-fhìona f (pl. deargan-fìona).

Juniper-berry

Dearc-aitinn f.

Lemon

Liomaid f.

Lime

Liomaid uaine f .*

Mandarine

Mandairin m.

Medlar (Irish: Meispeal m.)

 

Melon

Meal-bhucan m.

Nectarine

Neachtairin m.

Orange

Òr-mheas m, oraindsear m.

Peach

Pèitseag f.

Pear

Peur f.

Pineapple

Ubhall-ghiùthais m f, anann m.

Plum

Plumas m.

Pomegranate

Gràn-ubhal m.

Quince

Cuinnse f.

Raspberry

Sùbhag f..

Red currant

Raosar-dearg m, dearc-dhearc f.

Rhubarb

Rùbrab m, lus-na-purgaid m.

Strawberry

Subh-làir m.

Tomato

Tomàto m.

*Ann an iomadh fhaclairean Gàidhlig agus Beurla gheibhear am facal "teile" mar ainm den mheas seo. Tha an eadar-theangachadh seo stèidhichte air mì-thuigse den fhacal Beurla "lime". Is e bun-chiall den fhacal "crann-teile" ("lime-tree", "linden-tree") agus chan eil dàimh sam bith eadar a' chraobh seo agus am meas searbh ris an cainear luchd-Beurla "lime" a tha na sheòrsa liomaid uaine.

32

 

 

 

 

*Lime: Some Gaelic and Irish dictionaries give "teile" as the name of this fruit. This is clearly based on a misunderstanding of the English word "lime" which originally denoted the lime or linden-tree and has nothing to do with the citrus fruit of the same name. Since "green lemon" is given in at least one English dictionary (Newnes) as a definition of this fruit, we have suggested liomaid uaine as a suitable Gaelic equivalent.

_____________________________________________________________________

 

Glasraich - Vegetables

 

Artichoke

Farrusgag f.

Artichoke, Jerusalem

Bliosan m, flùr na grèine m.

Asparagus

Aspàrag f, lus-mòr m, creamh-mac-fèidh m, creamh-na-muice-fiadhaich m.

Avocado, egg-plant

Lus-uighe m.

Bean

Pònair (ponarach) f.

Beetroot

Biotas, biotais m.

Broccoli

Colag dhubh f.

Brussels sprout

Buinneag f Bhruisealach.

Cabbage, kale

Càl m.

Carrot

Curran m, meacan-buidhe m, miùran-buidhe m.

Cauliflower

Càl-gruthach m, colag f.

Celery

Lus-na-smàileag m, soilire m.

Chives

Feuran (feurain) m.

Cucumber

Cularan m.

Garlic

Creamh m.

Garlic, wild, ransoms

Gairgean m.

Leek

Creamh-gàr(r)aidh m cainneann m.

Lentil(s)

Peasair nan luch f.

Onion

Uinnean m.

Parsley

Peirsill f, fionnas-gàr(r)aidh m.

Parsnip

Curran geal m, miùran-geal m.

Peas

Peasair (peasrach) f.

Potato

Buntata m. (sing. & pl.)

Pumpkin, marrow, squash

Peapag f.

Spinach

Bloinigean-ghàr(r)aidh m.

Spring onion

Uinnean-Earraich m.

Swede (turnip)

Snèip Shuaineach f.

Turnip

Snèap snèip, neip f..

_____________________________________________________________________

 

33

Buill-acainn agus Cruaidh-bhathar

Tools and Hardware

 

Adze

Tàl m.

Auger, wimble

Tora m

Axe

Tuagh f, làmhthuagh f.

Bar(s)

Crann (crainn)-tarsainn m.

Bolt

Crann m, babht m;

Bolt, door

Crann-dorais m.

Brace (drill)

Snìomhair m, burral m.

Bracket, support

Ealag f.

Chisel

Gilb f, sgeilb f.

Colander, strainer, filter

Sìolachan m.

Corkscrew

Sgriubha m àrc..

Crow-bar, lever

Geimhleag f.

Cylinder

Sorcair m.

Door-knocker

Glagan-dorais m.

Drill

Tollair m, snìomhair m.

File

Eighe f, lìomhan m.

Filter

Sìolachan m.

Foil, metal (tin, silver, gold, etc.)

Sgragall m.

Fork

Gobhal m.

Gimlet

Gimileid f.

Graip, dung-fork

Gràpa (pl. -n & -chan) m.

Hammer

Òrd m.

Hammer, sledge

Òrd mòr gobha m.

Harrow

Cliath f.

Hasp (of lock)

Steimhleag f.

Hinge

Bann (gen. boinn) m, lùdag f.

Hoe

Tobha m, sgrìoban m, fàl-fùinn f.

Hook

Dubhan m.

Knife

Sgian (-eine, sgeanan) f.

Knob

Cnap m.

Machine-tool

Uidheam-innealach f.

Mattock

Matag f.

Mallet, beetle

Simid m

Nail, stud

Tarrag f.

Nut

Cnò f.

Nut, wing-

Cnò chluasach f.

Padlock

Glas-chrochta f.

Peat-spade

Toirsgian f.

Peg

Cnag f, ealchainn f.

Pick (-axe)

Piocaid f, pic m.

Pin

Dealg f, prìne m.

Piston, plunger

Loinid f, lainid f.

Pivot

Maighdeag f.

Plane

Locar m, locair f.

34

Pliers

Turcais f.

Plough

Crann m, crann-àraidh m.

Plug

Plucan m, cnag f.

Plug, boat

Tùc m.

Razor

Ealtainn m.

Rivet

Calpa m.

Saw

Sàbh m, tuireasg m

Screw

Sgriubha f, bidhis f.

Screwdriver

Sgriubhaire m.

Scythe

Speal f, f

Shovel

Sluasaid f.

Sickle, reaping-hook

Corran m.

Sieve

Criathar m.

Spade

Spaide f, caibe m.

Spanner

Spanair m, tnachair m.

Spirit-level

Leannan-locraidh m.

Spoon

Spàin f.

Steelyard

Biorsamaid f.

Swivel

Udalan m.

Tool, implement

Ball-acainn m.

Trowel

Sgreadhail f.

Tweezers

Greamaiche m.

Vice

Teanchaire m, bidhis f.

Winch

Crangaid f.

Windlass`

Untas m.

_______________________________________________________________

 

Airm-theine - Firearms

 

Aim v, n

Cuimsich, cuimseachadh m.

Ammunition

Connadh m l àmhaich, connadh gunna

Backsight

Cùl-amharc m.

Barrel

Baraille f.

Bayonet

Beugaileid f, beigneid f.

Bolt

Crann m, babht m.

Breech

Cùl m.

Bullet

Peilear m.

Butt, stock

Stoc m.

Cartridge

Roidhleag-urchrach f.

Cock (of a gun), safety-catch

Madadh m.

Fire a gun

Loisg, a' losgadh.

Firing, shooting

Làmhach m.

Frontsight

Amarc-toisich m.

35

Gun

Gunna m.

Holster

Còmhdach m daige.

Magazine

Arm-lann f, peilear-lann f.

Machine-gun

Beairt-ghunna m.

Misfire

Diùlt, diùltadh (Donnchadh Bàn).

Muzzle

Bus m.

Pistol, revolver

Daga (daige, dagaichean)

Press, pull (trigger)

Snap, snapadh.

Rifle

Isneach f.

Round, shot, cartridge

Urchair f.

Shoot (see "Fire")

 

Shoot someone, something, to

Cur gunna ri(s), loisgeadh air

Shot

Urchair f, spraidheadh m.

Shotgun

Gunna-froise m.

Sight, gunsight

Amharc m.

Stock

Stoc m.

Trigger

Iarann-leigidh m, glacag f, snap m.

Trigger-guard

Dìon

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Craobhan - Trees

Alder

Feàrna f.

Apple

Abhal m.

Apple, crab

Abhal fiadhain m.

Ash

Uinnseann m.

Aspen

Critheann m

Beech

Faidhbhile f.

Birch

Beithe f..

Bird cherry

Donnrusg m.

Chestnut

Crann-geanm-chnò f,

Chestnut, sweet, Spanish

Crann-castain m.

Chestnut, horse-

Crann-geanm-chnò fiadhaich f.

Cypress

Craobh-bhròin f.

Dogwood

Coin-bhile f, còirneal m.

Elder

Droman m.

Elm

Leamhan m.

Fir

Giuthas m.

Hazel

Calltainn m.

Hornbeam

Leamhan bog m.

Larch

Learag f.

Lime

Teile f.

Maple

Malpas m.

Oak

Darach m.

Oak, cork

Darach-àirce m.

Oak, evergreen, holm oak

Darach sìor-uaine m, crann-tuilm m.

Pine, Scots

Giuthas Albannach m.

Pine, red

Giuthas dearg m.

Pine, silver

Giuthas geal m.

Pine, Weymouth

Giuthas Sasannach m.

Plane-tree

Rèidh-fhiodh m, craobh-phleantrainn f.

Poplar

Critheann m.

Rowan

Caorann m.

Spruce

Giuthas Lochlannach m.

Sycamore

Fìor-chrann m, craobh-shice f.

Walnut

Craobh-ghall-chnò f.

Whitebeam

Gall-uinnseann m.

Willow

Seileach m.

Yew

Iubhar m.

____________________________________________________________________

Nota: Air son tuilleadh ainmean chraobhan faic:

Note: For further names of trees see:

Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Trees, Clark, Joan W. & Ian MacDonald, North Ballachulish, 1999.

_____________________________________________________________________

 

37

Buill na Bodhaige - Parts of the Body

 

Abdomen, belly

Brù (gen. bronn, dat. broin, pl. bronnan & brùthan) f.

Ankle

Aobrann m.

Anus

Tòn f.

Aorta

Cuisle-chinn f.

Arm

Gàirdean

Artery

Cuisle-mhòr

Back

Druim (droma, dromannan)

Bladder

Aotroman m.

Bone

Cnàmh m.

Bowel(s)

Innidh f, mionach m.

Brain

Eanchainn f.

Breast

Cìoch f.

Brow

Clàr-aodainn m

Buttock

Màs (-ais, -asan)

Calf

Calpa m.

Chest

Uchd m, cliabh m, broilleach m.

Chin

Smig m, smiogaid m.

Clitoris

Brillean m.

Collar-bone

Cnàimh an uga m.

Colon

Caolan-mòr m.

Cornea

Còirne f.

Elbow

Uileann f.

Epiglottis

De-tigheach f.

Eyebrow

Mala f.

Eyelash

Rosg m.

Eyelid

Fabhra m, sgàile f sùla.

Face

Aghaidh f, gnùis f, aodann m.

Finger

Meur (meòir) m.

Foot

Troigh f.

Gall-bladder

Domblas-àighe m, domblas-sàth m.

Gland

Fàireag f.

Gum

Càireas m.

Hair (head of)

Falt m, gruag f.

Hair, single

Ròineag f, fuiltean m.

Hip

Cruachann f.

Hip-joint

Alt-na-slèisne m.

Intestine

Greallach f.

Iris

Cearcall m na sùla

Jaw

Peirceall m, giall f.

Joint

Alt (uilt) m

Kidney

Àra f. (pl. àirnean)

Knee

Glùn f.

Knuckle

Rùdan m.

Leg

Cas f.

Lens

Lionsa f. 38

Liver

Grùthan m.

Lung

Sgamhan (-ain,-anan) m.

Muscle

Fèith f.

Nail

Ìne, ionga (pl.ìnean) f.

Neck

Muineal m, amhach f.

Nerve

Fèith-mhothachaidh f.

Nipple

Sine f, ceann m na cìche.

Nose

Sròn f.

Nostril

Cuinnean m

Palate

Bràighe-beòil m.

Palm

Bas f.

Pancreas

Brisgean milis m.

Penis

Bod m, slat f.

Peritonium, membrane

Seic f.

Pupil

Dubhagan m.

Retina

Reitine f.

Rib

Aisean f (pl. aisnean).

Scrotum

Clach-bhalg m.

Shin

Lurgann f.

Shoulder

Gualann (guailne, guailnean) f

Sinew

Fèith-lùthaidh

Skeleton

Cnàimhneach m, creatlach m.

Skin

Craiceann m

Skull

Claigeann m.

Sole

Bonn (buinn) m.

Spine

Cnàimh an droma m.

Spleen

Dubh-chlèin f.

Stomach

Goile f, stamag f.

Temple(s)

Leth-cheann (m. sing.) m.

Tendon

Fèith-lùthaidh f.

Testicle

Magairle m, clach f.

Thigh

Sliasaid (slèisde, slèisdean) f.

Throat

Sgòrnan

Toe

Òrdag f.

Tongue

Teanga m.

Tonsil

Tonsail f, almoin m pl an sgòrnain

Tooth, teeth

Fiacail f.

Uvula

Cìoch-shlugain f.

Vagina

Faighean m

Vulva

Pit f.

Waist

Cneas m, meadhan m

Windpipe

Slugan m.

Womb. uterus

Machlag f.

Wrist

Caol m an dùirn.

____________________________________________________________________

39

Nota: Gheibhear mòran fhacal bodhaigeach (anatomach) agus lèigh anns an leabhar Ceud-fhuasgladh do na daoine leòinte a dh' fhoillsich An Comunn Gàidhealach ann an 1939. Dh' fhoillsicheadh clàr nas iomlaine (Faclair Gàidhlig do Lighichean 's do Bhanaltraman) ann an trì meidhisean ann an Gairm Àireamh 145 t 44, 146 t 176 agus 147 t 223.

____________________________________________________________________

Note: Many anatomical and medical terms can be found in Ceud-fhuasgladh do na daoine leòinte, An Comunn Gàidhealach, Glasgow, 1929, a publication based on the St. Andrew's First-Aid Handbook. A much fuller list (Faclair Gàidhlig do Lighiochean 's do Bhanaltraman) was published in three instalments in the magazine Gairm Nos. 145 p 44, 146 p 176 and 147 p 223.

_____________________________________________________________________

Euslaintean agus Galaran

Diseases, etc.*

*It should be noted that names of diseases normally take the definite article in Gaelic, e.g. "An cnatan", "a cold".

Asthma

A' chuing f.

Anaemia

Cion-fala m.

Angina pectoris

Grèim m cridhe.

Boil, ulcer

Neasgaid f.

Blister

Leas m, bolg, balg m.

Burn

Losgadh m.

Cancer

Aillse f.

Cold

Cnatan m

Colic

Grèim-mionaich m.

Constipation

Teannachadh-innidh m.

Consumption (See "Tuberculosis".)

 

Cough

Casd m.

Cowpox

Breac a' chruaidh

Diabetes

An ruith-fhuail f, an galar-siùcair m.

Diarrhoea

A' bhuinneach f, sgàird f.

Disease

Galar m.

Dysentery

A' Gheàrrach f.

Dyspepsia

Tinneas-goile m.

Epilepsy, palsy

An tinneas-tuiteamach m.

Erysipelas

An ruaidhe f.

Fever

Fiabhras m, teasach f.

Gangrene

Morgadh m.

Goitre

An ainglis f.

Gonorrhoea

A' chlap f shilteach

Haemorrhoids, piles

Niosgaidean (neasgaidean)-fala pl f, dubh-thoill pl f.

Headache

Ceann-ghalar m.

Hernia

Màm-sic m.

Herpes

An deilginneach f.

40

 

Hives

Breac-shìth f.

Inflammation

Teas-at m.

Influenza

An cnatan mòr m.

Jaundice

A' bhuidheach f.

Lameness

Crùbaiche f.

Leprosy

An luibhre f.

Lumbago

Leumdroma m.

Measles

A' ghriùthlach f, a' ghriùthrach f.

Migraine

Mìograin m, galar m leth-chinn m.

Mumps

Tinneas-plocach m.

Pain

Pian f, cràdh m.

Paralysis

Pairilis m.

Pus

Iongar m.

Rash

Broth m.

Rheumatism

Lòinidh m, f.

Ringworm

Buaileag-thimchioll f.

Scald

Sgaldadh m.

Sciatica

An t-siatag f

Scurvy

An tachas tioram m.

Sea-sickness

Tinneas m na mara m, cur m na mara.

Shingles, herpes

An deir f.

Smallpox

A' bhreac f.

Suffering

Fulangas m.

Syphilis

An galar Fràngach m.

Toothache

Deideadh m.

Tuberculosis

A' chaitheamh f.

Tumour

Fluth m.

Whooping-cough

An triuthach f.

_______________________________________________________

Aodach -Clothes

Anorak

Anarag f.

Belt

Crios m.

Bonnet

Boineid f.

Boot

Bòtainn f.

Braces

Galars, galarsan pl

Brassière

Bra m, uchd-aodach m.

Brooch

Bràist f.

Buckle

Bucall m, claspa m.

Button

Putan m, cnap m.

Collar

Coilear m.

Cotton

Cotan m, canach m.

Cuff

Dorn m

Doublet

Siostacota m.

Drawers

Drathars, dràis pl, triubhas pl .

Dress (See also "Frock".)

Aodach m.

Fan

Gaotharan m. 41

Flannel

Cùrainn f, flanainn f.

Fold

Filleadh m.

Footwear

Caisbheart f.

Frill

Grinneas m.

Fringe

Fraoidhneas m.

Frock

Froca m, gùn m, culaidh f.

Garter

Gartan m,

Glove

Miotag f, làmhainn f.

Headgear

Ceanna-bhàrr m.

Hat

Ad (aide, adaichean) f.

Hood

Cochall m.

Jacket

Seacaid f.

Kilt

Fèileadh beag m.

Knickers

Drathars, dràis pl.

Lace

Lios f, painte f.

Linen

Anart m, lìon-aodach m.

Lingerie

Aodach m cnis.

Mitten

Smiotag, miotag f.

Pants

Pantaichean pl.

Petticoat, underskirt

Còta-bàn m.

Plaid

Plaide f, breacan m.

Pocket

Pòcaid f, pòca m.

Robe

Fallaing f.

Satin

Sròl m.

Scarf

Guailleachan m, stoc m.

Shawl

Beannag f, seàla f.

Shirt

Lèine f.

Shoe

Bròg f.

Shoe-lace

Barall, barr-iall f, iall f.

Silk

Sìoda m.

Skirt

Sgiort f, sgùird f.

Skirt(s) of a garment

Sgioball m.

Sleeve

Muinchill m, muilcheann m.

Socks

Socais f.

Stocking

Stocainn f, osan m.

Suit

Deise f.

Tie, nechtie

Bann-bràghad m, bann m.

Trousers

Briogais f, triubhas m.

Under-skirt

Fo-sgiorta f.

Undervest

Fo-pheitean m.

Underwear

Fo-aodach m.

Vest

Peitean m.

Waistcoat

Siostacot m.

Wig

Gruag f.

   

_________________________________________________________________

42

 

Soithichean (Longan agus Bàtaichean)

Vessels (Ships & Boats)*

Aircraft-carrier

Long-itealan f.

Barque

Bàrc(a) f.

Battleship

Long-chogaidh f, long-catha f.

Boat

Bàta m.

Boat, small (of smack, etc.)

Plodan m.

Clipper

Cliopair m.

Coble

Culaidh f, naomhag f.

Coracle

Curach

Cruiser

Crùsair m, long-thòireachd f.

Cutter

Iubhrach f, Sgoth-luath f, sgothag f.

Canoe

Curach f Innseanach.

Destroyer

Sgriosadair m.

Dinghy

Eathar f, sgollag f.

Ferry

Bàta-aiseig m.

Galley

Bìrlinn f.

Ketch

Sgùd m, f.

Lighter

Gàbart m.

Lugger

Lugair m.

Mail-boat, packet-boat

Pacaid f.

Merchant ship, cargo ship

Long-mharsantachd f.

Mine-sweeper

Sguabair-mhèinnean m.

Narrow boat, canal (river) barge

Geòla chaol f.

Patrol boat

Bàta m freiceadain

Pinnace

Bàidean m.

Raft

Ràth m, slaod uisge m.

Ship, full-rigged ship

Long f.

Skiff

Coit(e) f, sgoth f.

Smack

Smag f.

Square stern boat

Clàrag f.

Submarine

Long fo-mhuir f.

Submersible

Long-thumaidh f, long f tumaidh.

Torpedo-boat

Bàta-toirpeid m.

Two-master, wherry

Bàta dà chroinn m.

Yacht

Sgoth-long f.

Yawl

Geòla f.

____________________________________________________________________

 

 

 

 

*Air son acainnean agus pàirtean bhàtaichean agus longan faic Dwelly tt 73-78, Appendix to Dwelly tt 23-24 agus English-Gaelic Key to Dwelly's Illustrated Gaelic-English Dictionary.

43

For boat and ship fittings and parts see Dwelly pp 73-78, Appendix to Dwelly,

Pp 23-24 and Key to Dwelly.

____________________________________________________________________

Mèinnearaich agus Stuithean Coltach

Minerals and Similar Substances

 

Bitumen

Bìth-thalmhainn f.

Borax

Salann-tàth m

Brass

Pras m.

Bronze

Umha m.

Carbon

Gualan m.

Cement, concrete

Leann-tàth m.

Chalk

Cailc f.

Clay

Crèadh f, crè f.

Coal

Gual m.

Copper

Copar m.

Diamond

Daoimean m.

Emerald

Smàrag f

Gas

Gas m, tollain f.

Gold

Òr m.

Lead

Luaidh f.

Lime

Aol m.

Mercury

Airgead-beò m.

Metal

Meatailt f.

Mica

Mìoca m.

Mineral, ore

Mèinn f.

Nitre, saltpetre

Mear-shalann m

Nitrous adj.

Mear-shailt.

Pearl

Neamhnaid f.

Pewter

Feòdar m.

Pitch

Pic f, bìth f.

Potash

Pòtais m, luath luibhean f

Peat

Mòine (gen mòna)

Putty

Taois-cailce f, potaidh m.

Quicklime

Aol-beò m.

Ruby

Dearg-sheud m, rùbaidh f, rùban m.

Sapphire

Gorm-leug f, sàiphir, sàpair m.

Silver

Airgead m.

Slate

Sglèat m.

Sulphur

Pronnasg m, (O.G.) rif, riof f.

Sulphurous, sulphuric adj.

Pronnasgail

Tar

Bìth f, teàrr f.

Tin

Staoin f.

 

 

 

44

Puinnseanan - Poisons

 

Aconite (Monkshood)

Luibh-chionnabarra f.

Belladonna (Nightshade)

Lus-na-h-oidhche m.

Conium (Hemlock)

Iteodha m.

Digitalis (Foxglove)

Lus-nam-ban-sìth m.

Poison

Nimh f, puinnsean m.

_____________________________________________________________________

 

Lùth-chleasan (Spòrs) - Sport

 

Football

Ball-coise m.

Ball

Ball m, cèise-ball m.

Tennis

Cluich-cneutaig f.

Racket

Racaid f.

Golf

Goilf m.

Golf-club

Caman m goilf.

Cricket

Cluich-cnagaire m.

Bat

Bata m.

Rugby

Rugbaidh m.

Shinty

Iomain f, camanachd f.

Shinty-stick

Caman m.

Shinty-ball

Cnapag f.

Goal

Bàir f, tadhal m.

Goal-post

Post m bàire.

Goalkeeper

Fear-bàire m.

Referee

Reaf m.

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ainmean-àite agus Ainmean Pearsanta nach Faighear ann an Dwelly

Place-names and Personal Names not Included in Dwelly's Dictionary

Alt Bea

Am Fain.

Belhaven

Beul na h-abhainne (-aibhne).

Braemar

Bràigh Mharr.

Brittle, Glen

Gleann Bhreiteil.

Broughty Ferry

An t-Aiseag Bhrathaig.

Castlebay

Bàgh a' Chaisteil.

China

Sìna.

Christopher

Crìstean.

Corry (Broadford)

An Coire.

Czech Republic

A' Phoblachd Sheiceach, Poblachd na Seice.

Dalriada

Dàl-riata.

Dunbar

Dùn-Bàrra.

Edinbane

An t-Aodann Bàn.

Elgol

Eallaghol.

Eynort

Eighneirt.

Fraserburgh

A' Bhruaich (Dwelly: Baile nam Frisealach).

Govan

Baile Ghobhainn (Dwelly: Cille Mhaoil Chaluim).

Grangemouth (local name: "The Port")

Am Port..

Helensburgh

Baile Eilidh.

Inverawe (Inverawe Gardens)

Am Pluc Àrd.

Invergarven

Inbhir Gharbhain.

Jacobite

Seumasach.

John O' Groats

Taigh Iain Ghròta.

Kilmarnock

Cille-màrnaig.

Kyle Farm (Skye)

Tac a' Chaoil.

Kyle of Lochalsh

Caol Loch Aillse.

Law, the

An Lath.

Lochboisdale

Loch Baghasdail.

Lochgair

Loch Geàrr (pronounced "Loch Giùrr").

MacClure

MacLiuthair.

Kennedy

MacUalraig.

Moville (Ulster)

Bun a' Phobail (O.G. Maigh Bhile).

Newport

An t-Ùrphort.

Portlethen

Port-leathann.

Prestonpans

Sliabh a' Chlamhain.

Queensferry

Iomarach na ban-righinn.

Raasay

Ratharsaidh (Dwelly: Ra'arsa).

46

 

 

Rockall

Ròcal, Rochall.

Saltpans

Na Coireacha Salainn.

Shiant Isles

Na h-Eileanan Mòra.

Sidlaw Hills, The

Sìdhbheanntan.

Skaebost

Sgiathbost (Dwelly: Sgèubost).

Slapin, Loch

Loch Laopain (Dwelly: Slaopain).

Soay

Eilean Shòdhaigh.

Southend

Ceann mu Dheas.

Spain

An Spàinn (Dwelly: Spàinnt).

Tormore

Tac an Tòrr Mhòir.

Torrin (Skye)

Na Torran.

Varkaisaig

Bharcasaig.

Varragill, Glen

Gleann Bharragail.

Wales

A' Chuimrigh.

Wallace

Uallas.

Waterford (Ireland)

Port Làirge.

Waterloo (Skye)

Achadh-a-chùirn.

Waternish, Vaternish

Bhatairnis.

Water

MacBhatair.

 

____________________________________________________________________

Siorramachdan na h-Alba

Counties of Scotland

 

Aberdeen

Obair-dheathain.

Angus

Aonghas.

Argyll

Earraghàidheal.

Ayr

Inbhir- Àir.

Banff

Banbh.

Berwick

Abaruig.

Bute

Bòd.

Caithness

Gallaibh.

Clackmannan

Clachmhanainn.

Dumbarton

Dùn Breatainn.

Dumfries

Dùn-frìs.

East Lothian

Lodainn an Ear.

Fife

Fìobha.

Inverness

Inbhirnis.

Kincardine

Cinn Chardainn.

Kinross

Ceannrois.

Kirkcudbright

Cille Chuithbeirt.

Lanark

Lannraig.

Midlothian

Lodainn Mheadhonach.

 

47

Moray

Moireibh.

Nairn

Narunn.

Orkney

Arcaibh.

Peebles

Na Pùballan.

Perth

Peairt.

Renfrew

Rinn Friù.

Ross and Cromarty

Ròs is Cromba.

Roxburgh

Rosbrog.

Selkirk

Sailcirc.

Shetland

Sealtainn.

Stirling

Sruighlea.

Sutherland

Cataibh.

West Lothian

Lodainn an Iar.

Wigtown

Uigton.

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Foillseachaidhean eile far am faighear faclan agus fiosrachadh air cuspairean sònraichte

Other Sources of Specialised Vocabulary and Information on Various Subjects

Abbreviations- Giorrachaidhean:

L - Leabhar (volume), t - taobh-duilleige (page), tt - taobhan-duilleige, Àir. - Àireamh (Number) p, pp - page, pages.

_______________________________________________________

Creideamh - Religion

Gairm, Leabhar 3, t. 311 (Buddhism); Àireamh 193, t 35; L 194, t 141 (Creideamh agus Saidheans)

Tuathanathas - Agriculture

Gairm, L 9, t 229

Ciad-fhuasgladh - First Aid

Ceud-fhuasgladh do na Daoine Leòinte, An Comunn Gàidhealach, Glaschu, 1939.

Slàinte agus Eòlas-leighis - Health and Medicine

Gairm, L 8, t 295 (TB); L 18, t 79 & L 18, t 266 (An Lòinidh); L 145, t 44; L 146, t 176; L 147,t 223 (Faclair Gàidhlig do Lighichean agus do Bhanaltraman I, II & III).

Gnathasan Cainnte - Idioms

Gairm, L 7, t 77; L 169, t 54 (Sean Fhaclan). Gnathasan Cainnte - Gaelic Idions & Expressions, Duncan MacDonald, An Comunn Gàidhealach, Glasgow, 1932.

Luibh-eòlas - Botany

Gairm, L 7, t 79, t 154, t 233, t 365. Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Plants, Joan W. Clark & Ian MacDonald, J. W. Clark, Ballachulish, 1999. Gaelic Words & Expressions from S. Uist & Eriskay, Rev. Fr. Allan MacDonald, Oxford University Press, 1972.

Craobhan - Trees

Gairm, L 10, t 362 (An Giuthas Albannach). Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Plants, J. W. Clark, Ballachulish.

Eòin - Birds

Gairm, L 3, t 261, 353; L 4, t 71; L 12, t 206.

 

 

 

 

 

 

49

Mòine - Peat

Gairm, L 97, t 74.

Feallsanachd - Philosophy

Gairm, L 11, t 103 (Kierkegaard); L 22, t 237; L 193, t 35 & L 194, t 141. Àireamh 193, t 35; L 194, t 141 (Creideamh agus Saidheans).

Gintinneachd - Genetics

Gairm, L 18, t 119 (A' Chealla); L 19, t 61. Bith-eòlas, Raghnall MacLeòid agus Ruaraidh MacThòmais, Gairm, Glaschu, 1976.

Bith-eòlas - Biology

Gairm, 18, t 119, t 229, 328. Bith-eòlas, Gairm, Glaschu, 1976.

Pìobaireachd - Piping

Gairm, L 18, t 41 (Ainmean Gàidhlig 'sa Phìobaireachd)

Maise Gnùis - Cosmetics

Gairm, L 11, t 293; L 12, t 250; L 13, t 156, 337; L 15, t 341 L 17, t 246; t 17, t L 18, t 151, 248,

Fasanan - Fashions

Gairm, L 14, t 152, 254; L 15, t 343; L 17, t 62; L 192, t 309.

Cocaireachd - Cooking

Gairm, L13, t 246; L 14, t 326.

Gruagaireachd - Hairdressing

Gairm, L 12, t 248.

Tìr-eòlas - Geography

Gairm, L 14, t 33, 182, 229; L 16, t 38, 257, 344; L 17, t 67, 134, 237;

Poileatics - Politics

Gairm, L 14, t 301 (Smuaintean air Mao Tse-Tung).

Reul-eòlas - Astronomy

Gairm, L 175, t 217. Reul-eòlas, Pàdraid Moore agus Iain Aonghas MacLeòid, John A. MacLeod, Largs, 1997.

Annalairean (Coimpiutairean) - Computers

Gairm, Àir. 197, t 29.

Seanfhacail - Proverbs

Gaelic Proverbs, Alexander Nicolson, Caledonian Press, Glasgow, 1951. Gaelic Proverbs - Seanfhaclan, Babi Nic Leòid, Club Leabhar, Inbhirnis 1973. Am Biobull Naomh ( Gnàth-fhocail), National Bible Society of Scotland, Edinburgh.

 

50

 

Innealan-giùlain - Vehicles

Faclair Gàidhlig agus Beurla le Dealbhan - Illustrated Gaelic-English Dictionary, Edward Dwelly, Gairm Publications, Glasgow & (Larger Type Edition) Birlinn, Edinburgh 2001. Faic tt 151-152 fon cheann-fhacail "Cairt"./ See pp 151-152 under "Cairt".

Taighean agus Togail - Houses & Building

Dwelly, tt 922-924 fon cheann-fhacail "Taigh".

Bàtaichean agus Longan - Boats and Ships

Dwelly, tt 73-79 fo na ceann-fhacail "Bata" agus "Long".

Siùil Bàta - Sails

Dwelly, faic/ see "Seòl", t 808.

Innealan-ciùil - Musical Instruments

Dwelly, faic/ see "Clàrsach" t 206; "Pìob" t 702.

Acainn Eich - Horse's Harness

Dwelly, faic/ see "Acfhuinn", tt 4-5.

Croinn - Ploughs

Dwelly, faic/ see "Crann", tt 260, 261, 262, 263, 264.

Cuidhleachan-snìomha - Spinning Wheels

Dwelly, faic/ see "Cuidheall", tt 289-290.

Beairtean-fhigheadaireachd - Parts of a Loom

Dwelly, faic/ see "Beart", tt 84-85.

Faclan figheadaireachd - Weaving Terms

Dwelly, faic/ see "Dealbh", t 316.

Rannan agus Cluichean Cloinne - Children's Rhymes & Games

Aithris is Oideas - Traditional Gaelic Rhymes and Games, Scottish Council for Research in Education, University of London Press, London 1964.

A' Phoit-Dhubh agus Tarraing (Uisge-Beatha) - Distilling (Whisky), etc.

Dwelly, faic/ see "Poit-Dhubh", tt 730-731.

_____________________________________________________________________

Nota: Gheibhear mòran fhacal sònraichte eile ann an Dwelly. Faic an leabhran Key to Dwelly, Garbhan MacAoidh, Gairm, Glaschu, 1974. Faic cuideachd An Tuil, Donald Black, Polygon, Dun Eideann, 1999 (faclan neo-àbhaisteach agus nuadhasach). Air son ainmean lus agus facail nàduir faic bàrdachd Dhonnchaidh Bhàin, gu h-àraid Òran Coire a' Cheathaich, tt 164-173 ann an Òrain Dhonnchaidh Bhàin - The Songs of Duncan Ban MacIntyre, Comunn Litreachas Gàidhlig na h-Alba, Dun Eideann, 1978.

51

 

 

Note: Many other specialised terms can be found in Dwelly's Dictionary. See booklet Key to Dwelly, Girvan McKay Gairm, Glasgow, 1974. See also An Tuil, Anthology of 20th. Century Scottish Gaelic Verse, Donald Black, Polygon, Edinburgh, 1999 (unsual and modern words). For names of plants and terms associated with nature see the poetry of Duncan Ban MacIntyre, particularly Òran Coire a'

Cheathach, pp 164-173 in The Songs of Duncan Ban MacIntyre, Scottish Gaelic Texts Society, Edinburgh, 1978.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Faclair Gàidhlig-Beurla

(Glossary of less common and literary words including expressions used in the centenary anthology Tuil, plus idioms from Lewis and other islands)

Faclan air a cho-chruinneachadh le Garbhan MacAoidh.

A

abab! (exclamation) phew!

Abhainn Dheathain, River Don.

adhbhar, m. an t-adhbhar air son…: the reason why. an aon adhbhar: the same reason.

Ailgear, f Algeria.

ailgheasach, a fastidious, fussy.
ainmeachas, m hint, suggestion (of).

aineas, an t-aineas, f passion.

air am(a)ladh na chéile, entangled.

Aiseag Bhrathaig, An t-, Broughty Ferry.

àite m nan socharan a public convenience.

aithghearrachd, f a short period of time.

aithneachadh m de leathad, a slight incline.

allsadh (abhsadh) m slackening.

altruim v sustain.

amaran m pl failcidh baths.

An t-Aiseag Bhrathaig, Broughty Ferry.

aon, one, 1. an aon ainm: the same name. an t-aon ainm: the only name.

aonach m sobbing.

àrd-dorus m a lintel.

atharrais-aineolais f feigned ignorance.

ath-ghineamhainn m regeneration.

armadh, m margarine (ìm-éiginn), oil.

a thiotadh, in a very short time.

B

Baile a' cheusadain, Bellahouston.

Baile Eilidh, Helensburgh..

Baile Ghobhainn (Cille Mhaoil Chaluim), Govan.

bàrr-urram, a feireadh (bheireadh), who could outshine.

barran m pl nan geugan tips of the gun-sights (Donald MacDonald "Chorùna").

bàta m gleidhidh an iasgaich, fishery cruiser.

bàta-sgrìobaidh m trawler.

beairt (beart)-fhuaigheal, f sewing- machine.

beireadh v, could manage; e.g. cho luath 's a bheireadh e - as soon as he could manage.

biod/bior, air bhiod; air bhioran, on tenterhooks.

beul ri about to.

53

bith f, spite; e.g. tha bith agaibh dha na Sasunnach - you're spiteful to (about) the English.

biùgailear, m a bugler.

blabar m, broken sea; breaking wavelets.

blad m (familiar), mouth, face.

blaghastair m, a half-wit.

blìon m, a smirk.

bog adv, very, thoroughly; e.g. bog balbh (speechless), bog fliuch, bog pailt.

boin v, touch.

bonnag f, a knitted slipper, soleless stocking, sole end of stocking.

bragail a, brazen; bold.

Bràigh Mharr, Braemar.

bràiste-suaicheantais f, identity badge (of soldier, etc.).

bramasach sunndach, a "fartingly

happy" (Donald Macintyre).

briodal m, tender words of love, courting, caressing.

brod-griosaich m, poker.

brosgul m flattery.

bruaillean m delirium.

buannachadh vn reaching (Scots: winnin til").

buiceil vn fluttering briskly.

bùirdeasach, a, middle-class, bourgeois.

bùirean m snorting.

bùrn-éirigh m spring water.

bùth-dibhe f pub, public house.

C

Ca's a tha thu? Where are you from? C'àit a bheil thu? Where are you?

càir, càireadh v place carefully.

cais f annoyance, bad temper.

caochlaideachd f uncertainty.

cat stùthach m stubbed tailed cat, bob tailed cat, Manx cat.

ceangail ceann air sgoth bhig, tying a reef on a small skiff.

ceannairceachd f tyrannical behaviour, bullying.

ceann-gropaig crapped head, crappit heid (dish).

ceann gnothaich m a message.

Ceann mu Dheas, Southend.

ceannsachadh m discipline.

cearbach a not to be depended on.

ceothaidh vn smoking (as fish).

ceud a first. An ceud fhear, the first man; na ceud fir, the first men.

ceud, a hundred. An ceud fear, the hundred men.

cidsin-dubh m a scullery.

cinn m pl air cinn ar stocainnean, in our stocking soles.

cinneadachd f racism, racialism.

cìs f , cuir fo chìs v subdue.

ciutha m a bun (hair).

clàradh m recording. 54

clàr-amharc m a screen (cinema, etc.).

clostar, na chlostar sprawling.

cluigean m a cluster.

cluthad liver fluke (Skye).

cnàmh-rionnach m a horse-mackerel.

cnàmh-spògan, air a' chnàmh-spògan on hands and knees.

cobhar m foam.

cobhair f help.

co-bhuinn, ag obair ann an co-bhuinn ri co-operating with.

cnòintean, f pl nuts (as in "nuts and bolts").

co-bhann, m a trade-union.
coimeasg m a recipe.
coingheal(-l) m a loan.

Coireacha Salainn, Na, Saltpans.

comha-thràth m dusk.

conacag f a horn.

conaltradh, m communication, contact.

connsachail a controversial.
còta m drògaid f drugget (or denim) cat.

creachadh m a raid.

criùsair a cruiser.

crògaireachd m feeling with the fingers.

cròileab (crò-leaba), f a stretcher.

cromadh m an taighe roof.

cruitheachd f form, earth, universe (Greek: kosmos).

cruthachd f expression, form.

cuagach a lame.

cuairt-bheòil, f saxboard, gunwale-board.

cudthromachd f solemnity.

cuibhlear, m a winchman.

cuir v; cuir i seachad oirre she avoided.

cùl, a ch. air sin - over and above that.

cùl-cinn, m background.

Cumantas m, sa chumantas - on average.

cunnradh, m a bargain.

Cuprus Cyprus.

cuthaichte a mad.

D

dàil, air dhàil on credit.

dealbhadair m photographer.

deàrrsach f thundery rain.

dèis, an deis prep after (an dèidh).

deisealachd f convenience.

deisealachadh m preparation.

dìol, bha e toirt a dhìol dha fuireach na sheasamh - It was as much as he could do. to stay on his feet.

dìth, a dhìth air an àireamh sin less than that figure. An cunnart a bhith dhìth - in danger of being shipwrecked.

55

dleasadh, tha e air a dhleasadh air gach fear - Every man is duty bound to.

dlòth f a handful.

dlùthadh vn nmaking haystacks.

do-dhèanta a impossible.

doras m beòil front door; dorus cùil back door.

dosgaidh f "dead loss", misfortune.

dorran m anger.

draghadh vn dragging.

dranndan m rumble, rumbling.

dreannadh fhiaclan snarling.

dréineach a smirking.

duanaidh a forbidding.

dubh fhaileachdainn completely failing.

Dubh no dath any sign.

Dubh-sgaile, An, f The Blackout.

dula m bhreug tissue of lies.

Dùn-Barra, Dunbar.

Dùthchas m nationality.

E

eadar a chor undecided.

eadradh m milking time.

eag f notch, groove, hack, chap.

eagnaidheachd f wisdom.

eangarra a bad-tempered.

earball a leigeil leis a' chraiceann to cut one's losses; give everything up.

earalas m warning, foresight; air an e. to make sure.

eàrlas m clàir a record token.

'eil thu riutha? do you smoke?

eoin dhubha m pl fisherman's collective term for guillemots, razorbills and puffins.

eun-bàn-an-sgadain m gannet.

eun-dubh-an-sgadain m common guillemot.

eun-gur-le-gùg m stormy petrel (poetic term).

 

F

fadachd, ghabh mi I became impatient, got bored.

fàd m bhuinn doorstep, draught excluder.

falbhachadh, m evacuation.

farpais f réidio a radio quiz.

failbheag f link, earring.

faileasach a glossy, reflecting.

fàillidh, gu f. adv quietly.

fairtleachadh air unable to.

fàilaire m race-horse, pacer, ambling horse.

faonmadh vn descending, banking.

faobhagan f pl (zool) cephalopods.

56

fàth, gabh fàth air take opportunity (to escape, elude, etc.).

fàthach, gu f. adv stealthily.

fearas mhòr, tha f. mh. air he is acting big; showing off.

fear-iomchair m a carrier.

fear-lìomhaidh m a french polisher.

fear-pàirt m a partner.

Fear-seòlaidh na Ceàrnaidh Area Adviser.

fear-tarraing m an artist, draughtsman.

fèadh no air fidreadh, air in any direction.

féill f market, sale, demand.

feir, feiridh v from bheir will take.

feumach (air) a needing, needful, in need (of).

feumalachd f usefulness.

fiadhaich v invite.

fianais f witness: 'na fhianais within sight of it.

fiathachadh vn inviting.

fidealais vn going from one job to another, pottering.

fìor-bhuan a long-lasting, durable.

fiùghantach a worth while; generous; liberal.

flannach, a purple.

fodha, leig a' ghaoth f. the wind abated. Thàinig e fodham I thought of.

foirmeil a noisy (not usual meaning).

fois-inntinneach a calming to the mind.

for m intention.

fòs adv also.

fosadh m respite.

fosglan m a porch (in old thatched houses).

fradharcach a commanding (as in "commanding view").

frasadh vn scattering about.

frith-theud, m wireless.

frithealadh vn attending: f. uairean putting in set hours.

faochnaich v urge, entreat.

faomadh vn descending; banking in flight.

fras f seed; shower; small shot.

fuaighte pp impressed; literally "sewn on to".

fuaraidh a damp.

fuar-lit f (sometimes m) poultice (cold).

furachail a alert.

 

G

gabh, cheangail e is ghabh e aig a' chiste aige: he packed and lashed his chest (case).

gabhail f catching fire, flaming.

gabh v mun taigh attend to the house.

gairgeann m black cormorant, diver.

gaiseadh m blight as on potatoes).

Gallghallaibh, Galloway.

gaoir f shiver; thrill. 57

garbhachd f heftiness.

garbhlach m rough shingle.

garraisich f foul weather.

ge, ás bith, conj whether.

gealbh-roc m Leach's petrel, sea-swallow.

gealtach a cowardly.

gearra-breac m the lesser blac-headed guillemot.

gearra-glas m the black guillemot.

geàrraidh m pastureland about a township.

geàrrte a piercing.

ghabh rium I took to be.

giollachd, giullachd, f manufacture, processing (fish, etc.), servicing (cars, etc.), managing, etc..

gith (pl githean) maggot.

giùlan, m portage.

glagach a tottering.

glasadh m an latha dawn.

glasag, f salad.

Gleann Bhreiteil Glen Brittle.

gleadhran m a child's rattle.

gleansach a shiny.

'Gnìomh m Comasach' 'Operation Dynamo' (Neil Ross).

goireasach a handy.

goirisich v shiver.

goirt a sour.

goirtich v make sour, acid.

gòmadaich, a' pr p vomiting, squeamishness.

grànda a ugly, worthless.

greannach a bad tempered, wild.

greigheireachd f sheep grazing; sheep farming.

Grioglachan, Na The Pleiades (constellation).

grobhail a dirty-looking.

gròp v stretch out (e.g. in order to join two things together).

gropan m a little heap (e.g. of seaweed).

gudan, thuit a gudan 's a gadan air: he grew depressed.

guin m venom, sting.

gun ghuth gun ghabhadh without saying a word.

gu ruigeas air a' chòrr far less anything more; to say nothing of any more.

gun huirt gun gho without a single word.

H

hóro-gheallaidh panic, uproar; (Skye) a "booze-up".

 

 

I

iadhaire, m an telebhisein TV aerial (Chr. White).

iarach a lower. 58

iarann m lurcach corrugated iron, zinc sheeting.

in(n)isgeadh vn miscalling, reproaching.

iomaire, imir m field, territory; ridge.

iomchar m ola a lorry (làraidh f).

Iomarach-na-ban-righinn, Queensferry.

Innleag, f a child's doll.

 

L

làgan, làghan m sowens, flummery (oatmeal boiled to a jelly).

laighe-sìos f regulations (that which is laid down).

làirig f a mountain pass.

làmhach a handy, expert with one's hands.

làmhach m a volley, shooting.

làmhaidh m alternative name for the razorbill or guillemot.

lannsa f a lance; lancet.

lapach a numb with cold.

làrach-lìn f web site.

lasachadh m a discount.

Lath, An, The Law (place name).

lathadh: bha mise gam lathadh leis an fhuachd I was numb with cold.

leabhraichean, na m pl morning or evening prayers.

leac f ùrlarach threshold stone.

leadaidh f Gaelic spelling of "lady".

leann-tàth m cement (See lionn-tà).

leas m benefit, advantage; condition.

leasachadh, m development; leasachadh ginteil, genetic modification.

Leathad. sìos an adverbial phrase downhill.

leid f a shakedown bed.

leig fodha v slacken, abate.

léir a obvious; perceptible.

leitheach mara a half-full of sea water.

leòntach a wounded.

leth, air outstanding; apart, aside.

leth mu leth, leth slighe half way.

leth-oireach a remote.

leth ri next to one's skin. Bha am fuachd a' dol ris. The cold was next to his skin.

leth-chunntas, m under-statement.

liagh f a ladle. Nach b'e an liagh e? Wasn't he a fine fellow? (Ironic)

lionn-tà, leann-tàth m composure; sense of proportion.

Liubhairt, m Dhunkirk The Dunkirk Deliverance.

liùg v creep furtively.

liugair m a newt.

Loch Giorra, Lochgair.

losd, air a after it; in search of it.

luaireag f stormy petrel.

luathair, air in quick time.

luchdaile a roomy.

luchd euslaint m pl patients. 59

luchd-plàtaidh, m pl platers.

luchd-tàthaidh m pl welders.

lughad f smallness.

luidsear m a clumsy stupid fellow.

luirg f stem, stalk of plant; shaft, tram of a cart.

lunn m wooden spar used under a boat when launching.

lus an t-seann-duine m southernwood.

 

M

ma b' fhìor so they pretended (literally "if it was true").

maide m slathaig reaping hook; beater.

màirnealach, m a weather-wise person, a sailor.

mànran m jollity; melody; humming.

maoil(e) f forehead; baldness.

maoineachadh, m funding.

mar-aon as a team.

marbhan m na h-oidhche dead of night.

mathachadh m improvement.

meadhan m middle, centre, medium, average; mar m. air responsible for.

meadhrach a lively; merry.

mealladh m deceit; fascination; beguiling; mealladh-dùil disappointment.

meang f flaw; fault.

mearail m brine (normally sàl m).

meata a puny; feeble-looking.

meigeadaich f bleating.

méin, f a mine (exploding, etc.).

meug (pronounced "myug"), meòg whey.

mialaich f mew(ing).

mi-chneasda cruel; unnatural.

milltear m a destroyer.

mionaideach a punctual; precise; deliberate; circumstantial; minute.

mionnan m; cha mhòr nach tugainn m. I could almost swear.

miontraig f a venture.

miopaid f a tar brush.

mi-rianail a disordered; unsettled.

mi-stòlda a fidgety.

mòine bhàn f spongy peat (not as good as caoran dubh m black peat).

molltair, m plasma.

mothachadh m awareness.

mothachail a aware.

motha; cha mhotha orm I care as little.

mòthar m a loud noise; peal; roar.

mùgach a dim; gloomy.

muillean m a tied bundle of threshed corn.

muinntireas f service, servitude.

muirteach a deadly.

CRIOCH DEN DARA CHLAR 60

N

neo-ar-thaing, independent; nevertheless (often followed by nach); n. cho…: quite as; n. mur…: no doubt but…n. cho dona rium: every bit as bad as I am.

neo-chonnsachail a incontroversial.

neo-gheanail a inhospitable; cheerless.

neo-nitheach a insignificant.

neo-shuim; cuir an n. ignore.

nighean-chomhailteach, bean-chomhailteach f a bridesmaid.

norradaich f dozing, sleepiness.

nupair m a spanner.

O

obair-innis f reseeding work.

osdair, m hotelier, innkeeper, host.

o chuilein ort! well, really! (with note of disapproval).

oglaidh a terrible.

P

pàipearaich v to paper; hang wallpaper.

pealagach a shaggy.

peasan m a cheeky fellow.

pilleag f a small tarpaulin.

piullagan f pl tattered clothes; ragged children.

planaid f planet.

planntrais f seedlings; young plants of cabbage, etc.

plaoisgte ri flat against.

pliuthannan, m pl propeller blades (of boat) (Donald MacDonald).

plocan m a mallet, used for breaking clods.

plubadaich vn floundering about.

Pluc Àrd, Am, Inverewe Gardens.

pongail a eloquent, articulate; accurate; punctual; tidy; business-like.

Port, Am Port, Grangemouth (local name "The Port").

Port-leathann, Portlethan.

potaidh m putty.

prìomhachas, m priority.

prìomh-àmach, a primeval.

 

R

rann m, ás na ceithir ranna ruadha from all corners of the earth.

raon m field: raon no rian way or road; raon smaoineachaidh field of thought; exercises.

rapach a stormy; wet; indifferent; slovenly.

réibean m beard; moustache.

reidheadh dialectal form of dheidheadh or rachadh would go.

riabhaich v swear. 61

rian m control; method ; rian a chur (air) to set about, arrange; bha rian aig it was possble for.

riaslach, a vexatious, irritating.

ribinneach a beribboned.

riobach a ragged.

riochdail, a real.

rìomhadh m fine clothes and jewellery.

roghnaiche (le) a (comparative of roghnach) preferable; more acceptable (to).

ròib f a dirty mark.

roid f a short run.

ruamhar m digging; meditating.

ruaghan m mònach small pile of peats stood on end with one on top, to dry.

ruideil, frisking about.

ruidheal, whizz past; speed by.

ruig air, v afford.

rùileach, rummaging.

rùm, fo, underdeck, below (on ship).

rùn m secret; mystery; fondness; intention; purpose; bha 'na rùn he intended.

rùnaich, v desire.

rùsg m bark; peel; fleece.

rùsgadh, chafing.

rusladh, swirling.

ruthadh, rudhadh m glow; blush.

S

sad n m & v dust, dusting; throw(ing).

saibhir f watercourse below a road; sewer; conduit.

sain(n)searachd, a', suggesting, whispering.

saodachadh m driving (of cattle).

saoiliste v one would think.

saorsnail a happy in mind; at ease.

sarcan m roofing wood used underneath slates, etc.

sàs m, an s. ann engaged in.

seabhaltach m swashbuckler; smart fellow.

seach, a' dol mu seach swaying, staggering.

seaghail a shrewd.

seargair m puny or underdeveloped person.

seice f skin bag; the peritonium; the inner or outer membrane surrounding the brain.

seipleis n soapy water left after washing.

seisearachd f leacan s. f pl drain flagstones.

seisreach f a team of horses.

seòltaireachd f sailing.

Seamasach, Jacobite.

Seulaichte a dead sure.

sgàileagan, m an umbrella.

sgairteil a energetic.

sgiathalan (sgialan), m an aircraft.

(pl sgiathalain).

sgian-ròstaidh, f a carving-knife. 62

sgiùrsadh m driving away; scourging.

sglog, sgleog f a blow.

sgòd m a corner of a cloth, etc.; sheet (rope) of a sail.

sgoinn f energy; care; attention.

sgol, sgoladh v rinse, wash.

sgoladh m a drubbing.

sgor m a ledge; sgorach a jagged.

sgraob n scab; blotch.

sgrath f thin layer of turf used for covering under thatch, etc.

sgreamhalachd f ugly scar; horrible sight.

sgriobach a itchy.

sgrìobag f wiping up; tidying.

sgrìoban m a drag-net.

sgriutha m & v screw.

sheallt' duisg; bha mi am sheallt' duisg I was wide awake.

siab v swish about; trail behind.

Sìdhbheanntan, Sidlaw.

sifeag f a wick.

similidh a feeble-looking.

sìn v start off; lengthen; stretch; make for; lie stretched out.

sìneadh n m & vn handing over; slipping out unseen; lying down; tip, gratuity, advance.

sìnteachan m pl traces by which a horse pulls the plough.

sìochail a quiet.

sìolag f sand eel; any small fish; small potato.

sìol-chur uachdrach m surface re-seeding.

siostam dìona, m immune system.

sitheadh n m vn darting aggressively.

sitrich n f & v neigh(ing); snort(ing).

siùdadh n m vn urging; driving away.

slac a slac.

slaman m curdled milk, junket, etc.; s. slaopta part-digested food; jellified substance.

slaod v pull, tug: a' slaodadh riutha hanging down in tatters from them.

slaoidte pp & a slumped.

slaopach a "gooey".

Sliabh a' Chlamhain, Prestonpans.

slige f (pl sligeachan) a shell (explosive, etc.).

slinnteach f house-tiles; covering slabs or tiles.

sliobach a sleek.

sliseagan, f pl chips (potato, etc.).

smalag f a small saithe (cole-fish).

smeathag f a halter.

smùid m smoke; gu s. a chur ás na cearcan to make short work of the hens.

snathad f an astair speedometer needle.

soitheamh a gentle.

solas-lorgaidh m searchlight.

spàg, f (pl spàgan) dog-ear (in a book, etc.) trodden-down part of shoe.

spàg, -adh v (to) dog-ear (a book).

sparradh vn m coaxing. 63

spitheag f a stone's throw.

splaiod n; air s. on an outing (excursion).

spleadhan, -ain, -an m large webbed foot; paddle.

spliathach a play-footed.

spliutach a webb-footed; fin-shaped; splayed.

spliutadh, spliteadh vn m splashing.

spor, spuir m a spur; talon (of eagle, etc.).

spraghadh m jerk.

spuaic v plaster; spread.

spuirt n vigour; energy.

sraonadh m flash.

srathair f a cart saddle, pack saddle.

srathartaich vn snorting; sneezing.

sràillean m straw; brisidh an s. druim a' chàmhail the straw will break the camel's back.

sreath m layer; stratum; row; series; sreath a chéile one after another.

sreithig n layer; row.

sruth m; sruth shreath m stream line; formation of birds in flight.

staghadh m lurching.

staoin a shallow.

stiall, stéill f a stake; streak; strip; stripe; ray of light.

stòp m stoup; flagon.

stoth m steam; vapour.

sràc v & n stroke with a tawse (belt), etc.

stràiceil, a swanky.

straighlich f strathail commotion.

stuaidhte a pointed up against.

stuaim f temperance; moderation; sobriety; thrift.

stùirceach a frowning; displeased looking.

stùthach a cut off short; stumpy.

suaineadh vn twisting.

suigeartach a vigorous.

sùigh, -eadh v (to) drain.

surrag f vent or space over which grain was put; deep cavity.

 

T

tacaideach a tackety.

tachais a chéile knocking against each other.

taic a làimhe cupped in his hand

taigh-aolaich, m a lavatory; t. ceàird factory; t.-eiridinn hospital; t.-falaich cache, hideout; t.-òsda hotel; t.-staile distillery; t.-uaraich cold store (in thatched house).

Taigh Iain Ghròta, John o' Groats.

tàille; air t. because of.

taisg v smoor a fire by putting on a big peat.

talan m partition.

tàlan m chivalry; feats of arms.

tàmailteachadh vn putting to shame. 64

tamhasg m a ghost.

tannasg m a ghost-like vision.

tanca, f (pl tancaichean) a tank (armoured vehicle).

taobhstoc, m a gunwale.

taosnadh vn m kneading.

tapachd f quick thinking.

tàr, a' tàrsainn v to be able; get time; descend.

tàrr v move carefully; t. ás escape.

tarbh-chrann, m a bulldozer (Ruaraidh MacThómais).

tarsannan m pl spars.

tasgadh m hoard; smooring; peats arranged on a fire to keep it on overnight.

teannadh vn m beginning; drawing near; approaching.

teàrnadh vn m saving; caol th. save in the nick of time.

teasairg, a' teasairginn v rescue; save.

teine biorach m will of the wisp; teine dealain electric fire.

teirig, a' teireachdainn v fail; end; spend; exhaust; go.

teisrig See teasairg.

thàinig past tense of thig; thàinig orm falbh I had to go.

thig v come; t. air talk about it; is math a thig an còta dhuit the coat suits you well.

"thugnamaid" dialect form of thigeamaid "let us go".

tighinn n m & pr p of thig "come"; tighinn beò livelihood; t. fodha water rising in floor of house, rising damp; tha e a' tighinn fodham I'm intending to, thinking of.

tìoradh vn m drying grain.

tìtheach (air) a bent (on); determined; willing; inclined.

Tobar Màthar, Motherwell.

todhar m manure; bleach(ing); t. gallda artificial fertiliser.

togail, tha iad air an togail they have been weaned.

togair, togradh v wish; please; far an togair e where it (he) likes.

tòir v, air tòir an uaireadair groping for the clock.

toirt v, a' toirt leis balla an t-seòmair uile filling the whole wall.

toll m hole; toll-lodain seepage hole.

traoit (trait) f a rag.

treachail, a' treachladh v dig, digging.

treal(l)aich f odds and ends; lumber; luggage; apparatus.

troid, a' trod v scold, scolding; tell(ing) off; argue, arguing.

truacanta a compassionate; merciful; kind-hearted.

truis v collect, truss up; tuckup; tear away; a' truiseadh mo mheuran troimh mo ghruaig running my fingers through my hair.

trulais, a' t. doing odds and ends; pottering about.

trusdar, trusdair m a dirty brute; debauchee.

trusgan m coat; frock; article of dress.

tuairmeas m guess; venture; conjecture; air thuairmeas at random.

tuairmse, mu thuairmse approximately; more or less.

tuathanas m gaoithe, wind farm.

Tuath-cheòl m, country music.

tuba, f a bath.

tul- prefix entirely; wholly; completely; tul-fhìrinn f complete truth.

turraban m rocking motion.

tùrsach a sad. 65

turas a' gabhail ri meddling with

U

uachdaran m fearainn landed proprietor.

Uaithe, chaidhe u. he went off the rails

uamharr a terrifying; horrible

Ùghdarras m Dhùbrium Dover Command (Neil Ross)

uidh air n-uidh adv gradually

uileann, -inn, -an f an elbow

uilinn f an angle

ùmaidh, ùmpaidh m a dullard; idiot; dolt; boor

umhail f heed; attention; care; cha do chuir mi umail air I didn't notice; chuir mi an u. I half suspected

urchasg, m antidote.

Ùrphort, An t- Newport

urra f surety; authority; an u. ri dependent upon; in charge of; an u. rium my responsibility; urra cuideachaidh a helper

urracha pl important people

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

Faclair Ghnàthasan-cainnte Beurla-Gàidhlig

(English-Gaelic Dictionary of Idioms)

A

About to, bent on: tìtheach a, tìtheach air.

Abuse/ a. of children, child abuse: drabasachd f cloinne.

Acceptable (to) adj: taitneach (do).

Activation: cur-thuige, n m.

Actor: cleasaiche m.

Addicted/ addicted to drink: trom air an deoch.

Adjective: buadhar m (Dwelly), buadhair m (Educ. Dept.).

Advantage/ taking advantage of him: a' gabhail brath air. Taking a. of your

kindness: a' leantainn air do dhruim.

Advantageous: soirbheachail.

After all, but after all: ach ged a bha; an dèidh sin 's na dhèidh.

Agree/ I agree with you: Tha mi a' dol leat.

Airport: port-adhair, m.

All/ for all that: air a shon sin. All there/ Is he all there? Am bheil e tathabal?

Alternative/ There was no alternative but to go: Tha robh air ach falbh.

Although, though/ although great and wise: ge mòr is ge glic. Though I were

hanged: ged a chrochar mi. Though it be; notwithstanding: ged tha, ged a tha.

Ammunition: connadh m gunna.

Anomaly: mì-riaghailt f.

Antennae, feelers (of a fly, etc): lisg pl.

Any/ at any rate: ach coma co-dhiùbh.

Anyway: a dh' aon chuid.

Apparently: gu sealladh.

Application (for job, etc.) iarrtas m.

Apply/ Apply it to yourself: Cuir riut fèin e.

Approved (to, vis à vis) adj: dearbhte (do).

Approximate(ly): mu thuaiream.

Archaism: àrsaidheachd f.

Article of clothing: ball còmhdaich m.

Artificial: eagarra, ioralta, fuadain.

Associate minister: co-aoghair m.

Astern/ pull astern: Cùm fodha; cùm agad.

Attached/ very much attached to him: glè cheangailte ris.

Average a: thar ceann, gnàthach. Average n: meadhan m; (Gaelic spelling of:

àbharaist). On average: sa chumantas.

Avoid v; she avoided chuir I seachad oirre

B

Bad-tempered: eangarra.

Banking (aircraft, etc.): faomadh m.

Bankrupt/ He went bankrupt: bhristeadh (bhriste) air. 67

Bastard (term of abuse)/ Hit the bastard! Buail am bug!

Belfast: Beul-feirste.

Bent on/ He is bent on my destruction: Tha e air tì mise a mharbhadh.

Berwick: Bearruig, Abaruig.

Bevel (joiner's): riaghailt-chlaonaidh, f.

Bilge-water: taoim f.

Billiards: bòrd-chluich f. Billiard table: bòrd-cluich, m.

Blackheads, acne: cnàimhseagan, f.pl.

Blackmail: dubh-chìs, cìs fòireigne, f.

Blight: gaiseadh m.

Boats: For long list of terms used in boat and ship building, see Dwelly pp 73-78

under "bàta".

Book-keeper: fear (neach) m chumail leabhraichean.

Bore/ I got bored, became impatient: ghbh mi fadachd.

Boring, troublesome: draolainneach, leamh, a.

Branch (of a society): meur (-eòir), m.

Bridesmaid: bean-choimhealtachd, bean-choimheadachd, f.

Broom, besom: badag, f.

Brute/ you brute! Ulbh!

Budget: cuntas m bliadhnail, càin-aisneis, f.

Building terms: For many Gaelic technical building terms see Dwelly pp 922-924

under "taigh".

Bully: pulaidh, m.

Bun (hair): ciutha, m.

Bungler: bumailear m.

Buoy: pùt (-a, -an), m.

Burr: clàdan, m.

Bus-stop: stad-bhus, m.

Business-like: sgafarra, sgafanta, a.

Bust, statue: bùinne m.

Buy from: ceannaich o, bho.

By the way, incidentally: eadar dà sgeul.

 

C

Call/ calling up to the army: a' togail do'n arm.

Can/ as quickly as you can: cho luath agus a tha agad.

Canoe: coit, f.

Capital (money): calpa, m.

Capital letter: garbh-litir, f.

Capitalism: calpachas, m.

Cap, to/ I've capped your witticism: Tha sgot agam ort.

Care/ I don't care: Is coma leam. Little does he care: Is beag is motha aige-san..

No one cares if he does: Tha a chead aige. I c. as little: cha mhotha orm.

Case/ in any case: a dh' aon chuid.

Cast/ cast on stitches (knitting): dealbh, dealbhadh.

Caterpillar: bratag, f; burras m.

Cause/ cause of the matter, primary cause: màthair-adhbhair na cùise.

Cause for pride: cùis-mhoit, f. 68

Ceasefire: stad-losgaidh m, fois f fòirneirt.

Cesspool: sloc-salchair, m.

Chafing: rùsgadh, m,

Challenge, v: fiadhaich, a' fiadhachadh.

Challenging: a' toirt dùbhlain (do).

Charge/ in charge of the children: an cois na cloinne.

Cheque (bank): seic, f, seiceachan.

Churlish, a: doicheal.

Classification: seòrsachadh, m.

Clear/ Clear off! (Get out!): Thoir am baile ort!

Clear/ He cleared his throat: Ghlan e a chliabh.

Climax/ Coming to a climax: a' tighinn gu aona cheann.

Coaxing: sparradh.

Cock (of a gun): madadh, m.

Collection box (in church): brod, bruid, brodan, m.

Colloquialisms: còmhradh-bhriathran, m.pl.

Colony (land): tìr-imrich, f. (people, group): luchd-imrich, m.

Comfortably/ I am c. provided for: Tha mi air mo dhòigh.

Comic, comedian: aincheard, m.

Comical, a: aincheardach.

Coming/ Oh, what is the world coming to? Ubh, ubh! Cò ris tha 'n saoghal a'

tighinn?

Communication: conaltradh m.

Comparison/ in comparison (with): an taca (ri).

Compensation/ It would be no compensation to me: Cha bu gheamha leam sin.

Complaint/ no room for complaint: mar-a-bhiodh.

Completing: a' cur…gu ìre.

Composition (writing): co-sgrìobhadh, m.

Composure: suaimhneas, m.

Comprehension, power of: comas breithneachaidh, m.

Comprehensive/ c. school: sgoil f ioma-chuimseach.

Compulsory immunisation: dìon m bho ghalar èigeantach.

Conceit, showing off/ with conceit: leis an fhearas-mhòr.

Conceited, very: mòr as fèin.

Conditions/ Write with conditions: Sgrìobh le cùmhnantan.

Conduct/ He conducted himself: Ghiùlain (s)e e fèin.

Conducting worship: ag cuairteachadh an aoraidh.

Consequence/ You will suffer the consequences: Bithidh ceannach agad air.

That is of little consequence to me: Is mòr sin an so.

Contact, communication: comh-luadar, m.

In contact with: an luib (with gen.) an caraibh, an taic.

Contradict/ Do not contradict me: Na claoidh m' fhacal.

Contradiction: pilleadh-facail, m.

Convenience: deisealachd, f.

Co-operating with: ag obair ann an co-bhuinn ri…

Coral: corail, groidheal, m.

Cormorant, black: gairgeann m.

Corner/ the c. of the net: cluas f an lìn.

Cornish: Còrnach.

Cornwall: An Còrn. 69

Corrugated iron, zinc: iarann lurcach, m.

Cosmetic(s): cungaidh f maise, stuth-snuadhachaidh, m.

Course/ of course: gun teagamh, gu cinnteach, gu dòigh.

Courting/ courting another girl: a' dèanamh suas ri tè eile.

Courting each other: ag cumail ri a chèile.

Covet/ He coveted it: Ghabh e a shùil air. Coveting it: ag cur sùla air.

Crabbed, "crabbit": greannach.

Credit/ obtaining on credit: a' faighinn air dàil.

Give credit for something (to): thoir duais (do).

Crest of the wave: bil f na tuinne.

Cribbage (card game): cròthan, m.

Crisis/ coming to a crisis: gu h-aon is gu dhà.

Crossword puzzle: toimhseachan-tarsainn, m.

Crutch: trasdan, m.

Cube: dìsinn, dìsne, dìsnean, f.

Culture: oilean, m.

Cuttle-fish: faobhag f; cuiteal m.

Cupboard: preas, m; tàrlas, m.

Curling/ c. my tresses: a' togail mo dhòsain.

Cut/ to cut one's losses, give up, pull out: earball a leigeil leis a' chraiceann.

Cutlery: uidheam-ithe, f.

Cutler: sgianadair, m.

D

Daddy-long-legs, crane-fly: breabadair, m.

Dare, v: dùraig, a' dùraigeadh, a' dùrachdainn.

He did not dare (or wish): Cha bu dùraig dha. Do not dare: Na gabh ort.

Date, n: ceann-latha, m; pl cinn-latha.

Dead or alive: a dhubh no a gheal.

"Dead loss": dosgaidh, f.

Defects (physical): ciùrraman, m.pl.

Degree (academic): ceum, m.

Deliberate, a: mionaideach.

Delirium: bruaillean, m.

Demand/ There was no demand for them: Cha robh ruith orra.

Density: dùmhlachd, f.

Depression: gudan 's gadan.

Descend, v: crom, cromadh.

Determined/ He is determined to finish me off: Tha e air tì cur as dhomh.

Die (for minting coins): stamp-cùinnidh, m.

Difference/ It makes no d.: Chan eil mùthadh ann; chan eil e gu mùthadh.

Dining-room (in hotel, etc.): proinn-lann, f.

Dire necessity: an dubh-èiginn (-éiginn), f.

Dirty mark: ròib, f.

Disappointing, disappointed: tàmailteach, a.

Disappointment: mealladh-dùil, m.

Dislike/ what she most disliked: dé bu lugha oirre.

Disown, deny: àicheadh, a dh' àicheadh.

Dizzy/ I feel d.: Tha mi nam luaran. 70

Do/ He could do with someone to help him: Dhèanadh e a chùis le cuideigin a

chuideachadh e. Don't take anything to do(with): Na gabh turus (ris).

Directions, detailed: mion-sheòladh, m.

Disguises: He assumed peculiar d.: Chuir e e fhèin ann an cruthan àraidh.

Distil, v: tarraing, a' tarraing.

Distillery: taigh-staile, m.

Dog-ear (in book, sheet of paper, etc.) spàg f; todog-ear v spàg, -adh.

Doggerel: gliogranntachd, f.

Doubt/ There's no d. he'll open many people's eyes: Chan eil teagamh nach bi e

'na fhosgladh sùla do dh' iomadach duine.

Downstream: leis an t-struth.

Draught excluder: fàd m bhuinn.

Dripping, n: drioban, m.

Drunk/ blind drunk: air a dallanaich. A drunken man: duine le smùid air.

Dry-rot: reudan, m.

Duties/ attending to my duties: an ceann mo ghairme.

 

E

Eager/ I am very eager: Tha mi an geall mo chridh.

Economics: eaconomachd, f.

Economy: taigheadas, grunndalas m; cor-beò-shlàinte, m.

Edited by: fo làimh.

End/ from e. to e. of a parish: eadar dà cheann sgìre.

Engaging/ e. in prayer: ann ceann ùrnaigh.

English/ words of English origin: When used in Gaelic, a number of these are given feminine gender: e.g., wire, fence, tea, train, hotel, rabbit (rabaid).

Enjoy, v/ I enjoy life: Tha mi air mo dhòigh.

Enlisting: a' gabhail 's an arm.

Enterprise: cur-leis, n m. Free Enterprise: cur-leis saor.

Enthusiastic: togarrach.59

Environment: (natural) àrainneachd m; (social) coimhearsnachd; (ambit) timchiollachd f.

Environmental expert: eòlaiche m àrainneachd.

Epiphany: Fèill f an Taisbeanaidh; ceann-achra, m; fèill-nan-rìgh, f.

Equator: cearcall-meadhain, meadhan-chearcall, m.

Equipment: uidheam f.

Errand/ on a fool's e.: air ghocaireachd.

Essay: aiste, f; beachd-oidhirp, f.

Esplanade: àilean, m.

Esteem/ each holding the other in great e.: mòr aig a chèile.

Etcetera, etc: mar sin air adhart.

Ethics: modhannan, m f pl.

Even, as far as: gu ruigeas. Even as much as…: fiù is…

Everyone/ e. knows: Tha fios aig an t-saoghal.

Exaggerating: a' toirt ceuma leatha.

Exaggeration: aibheiseachadh, aibhseachadh, m; aibheiseachd, f; baibhealachd, f;

ròlaist, m.

Exasperating a person: ag cur thuige neach. 71

Exception: neònachas, m; àraidheachd, f; mura-bhith, f, annas, m. Without any exceptioneption: gun mhura-bhith sam bith.

Excited/ Don't get e.! Na caill do cheann!

Exercise: obair-deuchainn, f; eacarsaich, f; gnìomhachadh, m.

an exercise in…: cleachdadh air…

Exhausted: air ruith a-mach. He is quite e.: Tha e air leigeadh roimhe.

Expatiate, to: leudachadh.

Expect/ He expects: tha sùil aige. I would expect: Cha b' uilear leam sin.

Expert, a: teòma. An expert, n: eòlaiche, m; seann mhaor eòlach.

Exposed/ exposed to the wind: air aghaidh na gaoithe.

Extend/ extending it: a' leigeadh a-mach air.

Extremist, fanatic: eudmhoraiche m.

F

Face/ falling on his face: a' tuiteam air a bheul fodha.

Falling forward (on his face): (a' tuiteam) an comhair a bheòil.

Far/ Far be it from me: is mòr ormsa.

Far gone: cho fada leis.

Far less, not to mention, to say nothing of: gu ruigeas air.

Fault/ He found fault with me: Thug e beum orm.

Feeler(s), antennae (of a fly): lisg, n pl.

Feigned, a/ feigned ignorance: atharrais-aineolais, f.

Few and far between: runnag (reannag) 's an oidhche fhrasaich.

Fickle/ a fickle man: duine leam-leat.

Filings, iron: min-iaruinn, f.

Fine/ You have a fine time: Is ann agad a tha a latha dheth.

Fit, v: toill, teachd, tiochd. Can they fit in the fold? An gabh an chrò iad?

The people won't fit in the house: Cha tiochd an sluagh 's an taigh.

They'll fit in the church: Tiochdaidh iad 's an eaglais.

Flat/ f. on his back: air a dhruim-dìreach.

Flaw, fault, blemish: meang, f.

Fly, artificial for fishing: maghar, m.

Fool/ making a f. of himself: air a dhol deth fèin.

Footwear: caisbheart, f.

Forfeit (in a game): claban, m. To pay a forfeit: claban a phàigheadh.

Fortunate/ It was f. for him: Is math a chuir ris.

Frame: cèis, f ; cumadair, m. Picture frame: framadh, m.

Fraud charge: casaid f foill.

From/ from whom: See whom.

Full-back (in shinty or football): cùl-taghail, m.

Fun: dibhearsan, m.

 

G

Gambler: ceàrrach, m.

Gambling: ceàrrachas, m.

Gauntlet/ running the g.: ruith-sgiùrsadh, m.

Geometry: cè-thomas, m; geoimeatras, m. 72

Gingerbread: aran-crìdhe, aran-crì, m.

Global, universal, world- a: domhanta.

Glossy: faileasach.

Goalkeeper (in football): fear-bàire, m.

Good/ If that does not do her good I can do no more for her: Mur dèan sin feum

Dhi, chan urrainn mise an còrr a dhèanamh.

Goodness/ For goodness' sake! An ainm an Àigh!

"Gooey", a: slaopach.

Gradually: uidh air n-uidh.

Grammatical, a: gràmarach.

Granted/ to take for granted: a dhèanamh dheth.

Great/ great-grandson, great-grandchild: iar-ogha, m.

Great-great-grandson: fionn-ogha, m.

Great-great-great-grandson: dubh-ogha, m.

Grudge/ I grudge it: Tha mo shùil ás (às) a dhèidh. I don't g. it to him: Is math leamsa aige e.

Guard/ taken off his guard: air a chur ás a umhail.

Guess/ making a good g. at recognising it: a' toirt suathalais thuige.

Guinea-pig: gearra-mhuc, f. (Metaphorical) ball-sampaill, m.

Gutter (of a house, etc.): guitear, m.

H

Half-wit: blaghasair m.

Handle/ h. of spade: cas, f na spaide. H. of cup: cluas f a' chupain.

H. of basket: iris, f.

Handy, a: goireasach.

Happy/ h. in mind; at ease; comfortable about something: saorsnail a.

Hardly/ I can hardly: Is gann orm…

Hare-lip: milleadh-maighiche, m; beàrn-mhìol, f.

Harness/ For parts of a horse's harness see Dwelly, p. 4.)

Hasp (of a lock): steimhleag, f.

Haste/ "h. ye back!" Cabhag air do thilleadh!

Haze, n: ceathach, m.

Headlong/ falling h.: a-mach air a cheann-dìreach.

Headway/ making h.: a' dol an ceann.

Hearing/ hard of h.: maol anns a' chlaisneachd.

Heart/ h. in his mouth: a chridhe 'na shlugan.

Heed/ Never heed him: Na biodh umhail agad da.

Heeding: ag cumail cluaise.

Help/ It cannot be helped: Chan eil cothrom air. Chan eil atharrach air.

Helper, assistant: urra chuideachaidh f.

Hereditary/ It is a h. trait: Is ann a tha e a' ruith anns an fhuil.

Hesitate, v: stad, bi an imcheist; sòr.

Hesitation: imcheist, f; sòradh, m; stadaich, f.

Hide/

We shall not hide (conceal) it from our children. Cha cheil sinn e air ar cloinn.

High and dry on the beach: tioram tràighte air a' mhol.

Himself/ He was not h.: Cha robh e aige fèin.

Hind-legs: casan-deiridh, f pl. 73

Homesick/ He is h.: Tha an cianalas air.

Hook (for the door of a cupboard: gobag, f.

Horizon: fàire, f; bun m sgòth(a); bun m speur(a).

/ on the horizon: air fàire; eudar thu is leus; aig bun-sgòtha.

How/ How long? Cia lìon?

How/ How many? Cia lìon? (Noun in singular and unaspirated.e.g. Cia lìon pàirt?)

H. little we have heard: Cia beag a chuibhrionn a chuala sinn.

How/ h. much less: cia mòr as lugha na sin.

/ h. much more (you will be): cia 's mò na sin (a bhitheas sibh).

However, adv: ciod air bith an dòigh; cò-dhiù; gidheadh; gu-tà (ge-tà); cia bith;

cia mar; as bith.

However/ h. bad be the soil: is da olc gum bi an grunnd.

/ h. dear it may be: air cho daor 's gum beil e.

/ h. much: cia bith cia mar; cia bith cho mòr; air cho pailt ('s gum b[h]eil e).

/h. wretched the work: air cho dìblidh an obair.

/h. diligent she was: air cho dìchiollach is a bha i.

/h. little (it may be): air a lughad.

/h. wretched we are: air cho truagh agus gum bi sinne.

/h. dear it may be: air cho daor 's gum bheil e.

/h. many of them come: air a mheud 's gu'n tig dhiubh.

"Huff": mìothlachd, mì-thlachd, f. In the (a) huff: fo na mùigean (mùgan).

Hydrostatics: uisg'-thomhas, m.

Hyphen: strìoch, f; tàthan, m.

Hypocrite: breug-chràbhaiche, fimeanach, m.

Hypocritical: breug-chràbhach, fallsa, fimeanach.

Hypocrisy: breug-chràbhadh, m, fimeanachd, f, cealg f.

I

Idioms, Gaelic: See Duncan MacDonald Gaelic Idioms and Expressions,

An Comunn Gaelach, Glasgow 1932. (Mainly Lewis.)

Ill-treat/ He il-treated me: Thug e droch cheann dhomh.

Ill-treatment: droch ghrèidheadh, m.

Imagination, n: mac-meanmnainn, mac-meanmna, m.

Imaginative, a: breithneachail, mac-meanmnach.

Imagine/ as he imagined: mar b' fhìor da.

/ Who made you imagine? Cò a chuir 'nad cheann?

Impediment in speech: stadaich, f.

Important people, VIP's: urracha f pl.

Impressed on my mind: fuaighte nam inntinn.

Impression (influence): drùidheadh, deargadh, m.

/ making an i. on him: a' deargadh air.

Indebted (obliged)/ I am much i. to you: Tha mi fada 'nad chomain.

/I am indebted, under an obligation to you: Tha mi fo chomain agad-sa.

Independent/ i. of other people: neo-ar-thaing dhaoine eile.

Indifferent, half-hearted: coma, leth-choma.

Indiscretion in speech: beul ro luath, m.

Infection: galar-ghabhail, m.

Inflection (in grammar): tèarnadh, m / to suffer inflection: fulang tèarnaidh.

Influenza: an cnatan m mòr. 74

Infuse/ Has the tea been infused? An do tharraing an tea?

Ingrowing toenail: ìne f cham.

Inherit/ He inherited that trait from his father: Thug e sud bho a athair.

Inhibition: bacadh, urchall, m; earbais, f.

Initiative: tionnsgnadh, m. He took the i.: Gabh e air fhèin.

/ on his own i.: as a cheann fèin.

Instalment: meidhis, f. by instalments: air meidhisean.

Interest/ He is interested in the Gaelic cause: Tha ùidh f aige an aobhar na Gàidhlig(e).

Interrupt/ Don't i. me! Na cur stad orm!

Interview: agallamh, m; co-labhairt, f.

Into/ into the sea, out to sea: a-mach air a' mhuir.

Invent: innlich, tionnsgal. Inventor: tionnsgalair m.

Invitation: fiathachadh m; cuireadh m.

Invoice: maoin-chlàr (Gairm).

Irritate, irritation: burbanaich, v, n f. (See Dwelly under "burbanaich".)

Irritating, irritable: buaireanta.

Itchy, a: sgriobach, tachasach.

J

Jack (tool): ceann-carach, m, seac, m.

Jerk, v & n: snaoth, snaothadh, m.

Jet (stone): finic, f; gaing, f.

Judge/ judging by appearances: a' gabhail air fhaicinn.

Juggler: caisreabhaiche, m.

Jump at the chance: See "Opportunity".

Just think of it! Just you think! Feuch thusa riut!

 

K

Keel/ k. of the boat: druim m a' bhàta.

Kidnap, kidnapping: fuadaich, v, fuadachadh.

Kilmarnock (town): Cill Mhearnaig.

Kith and kin/ my k. & k.: na daoine d' am bheil mise.

Knack, skill: liut, f.

Knack/ He's got a special knack at…: Tha alt air leth aige ann a bhith…

Kneading: taosnadh.

 

L

Laburnum: craobh-abran f, bealaidh Frangach m.

Lace, point, n: painte f; lios f.

Lair, grave-plot: rath-thiodhlaic m.

Lancing/ lancing an abcess: a' leigeadh air at.

Larva: bocan; tasg, taisg, tasgan m.

Last but not least: gach dìleas gu deireadh.

Last week: an t-seachdain seo chaidh. 75

Late evening: àrd-fheasgair m.

Laugh/ making me laugh: a' toirt gàire orm.

Least/ at least: air a' char as lugha.

Ledge: sgor m; stalla m.

Lee side: taobh m an fasgaidh. (Windward: am fuaradh m.)

Leg of trousers: osan m.

Leith (town): Leite.

Let/ let him come if he wants: Tha a chead air.

Let/ l. a house, etc.: thoir air ghabhail.

Leukaemia: aillse f na fala; cansar m na fala.

Lid of the box: ceann m a bhucais.

Life/ for dear l.: aig peileir a' bheatha.

"Lift" in a car: aiseag m.

Link: failbheag f.

Lintel: àrd-dorus m.

Liquorice: carra-mheile, carra-meille m.

Liver fluke: cluthad m (Skye).

Lizard: buidheag-luachrach f. (Skye).

Looking forward (to): a' togail mo dhosain m.

Loom: For parts of a loom and weaving terms see Dwelly pp. 84-85.

Love of society: caoimhneachas m.

Lubricate: slìob (-adh) v.

Lucky/ You are l.: Is buidhe dhuit.

Lurching: staghadh.

Luxuries/ the l. of today: Goireas(an) an latha-diugh.

M

Macaroni: sgèamhanach m.

Machine: For many names of machine parts see Dwelly pp. 289-290 under

"cuidheall" & pp. 84-85 under "beart".

Mad, a: cuthaichte.

Magazine (publication): iris f, ràitheachan m; (for guns): armlann f.

Magic, black: sgoil f dhubh.

Magnet: clach tharraing, f.

Making: The making(s) of a Forester: aobhar coillteir.

Manage/ Can you manage? An dèan thu a' chùis air sin? Do you manage? Am bheil a' dol agad?

Manx a: Mannainneach.

Marl: marla m.

Marsh-marigold (flower): a' chorrach-shod f.

Mashing potatoes: a' pronnadh buntàta.

Mask n: aghaidh-choimheach f.

Material(s): stuth m, adhbhar m; culaidhean f pl.

Material (philosophy) a: (suggestion; cf Irish) adhbharach.

Mathematics: tomhas-iùil m.

Maximum n: bàrr-suime m.

Means/ by all m.: air na h-uile cia mar.

Meat: For Gaelic names of cuts of meat see Dwelly p. 209; also p. 213.

76

Medical: For many medical terms see An Comunn book Ceud-fhuasgladh,

Glasgow, 1939.

Meetings, public: For expressions for use at meetings see Dwelly pp. 227-230

under "coinneamh".

Membership: ballrachd f.

Menu: òrdugh m na cuirme.

Metaphor: riochd-bhriathar m. Metaphorical: riochd-bhriathrach.

Missal: portas m.

Monopolise v: sglamhaich.

Monopoly: lèir-shealbhachd f, lèir-smachd m.

Montrose (proper name): Monròs.

More or less: Is mò tha 's nach eil; a leth.

More than enough: tuilleadh 'sa chòir.

Motor cars: For lists of words applicable to cars and carts see Dwelly p. 152.

Motherwell (town): Tobar na màthar.

Move along there! Thoir ceum às!

Much/ as m. as: a cheart uiread. He has as m. as I have: Tha a cheart uiread aige-

san 'sa tha agam-sa.

Multiplication: meudachadh m. Multiply: meudaich.

Music: For a long list of musical terms see Gairm No. 78.

Myriad, ten thousand: maras (-ais) m, deich mìle.

 

N

Narrow/ narrowly escaping: a' ruith caol. A narrow escape: caol theàrnadh f.

Natural/ It is n. to me: Is dual dhomh.

Near: air àruinn.

Nebula: deargan-doirionn m (Dwelly).

Neck of a bottle: slugan m.

Neither/ neither was there: a dh' aon chuid cha robh.

Nick of time/ saved in the n. of t.: air a' chaol thearnadh.

Nominate/ nominated for an elder: air a thogail 'na èildear ('na fhoirfeach).

Nonsense, rubbish, trash: smodal, smudal m.

Notice/ to give n.: rabhadh a thoirt.

Nudge/ He nudged me: Phut e orm.

Numb/ I was n. with cold: Bha mi gam lathadh leis an fhuachd.

Nutshell/ (all) in a nutshell: bho bhun gu bàrr.

O

Observant, a:: beachdail, geurchuiseach.

Obvious, perceptible, a léir.

Occur/ ocurring to me, ocurring to my mind: a' tighinn a-steach orm.

Odds: còrr m. Odds & ends: treallaich m pl. Doing odds & ends: a' trulais.

Older/ a year o. than I: bliadhna a bharrachd orm-sa.

One/ One of them must be English: Feumaidh Beurla a bhith air fear dhiubh.

On the open sea: air àird a' chuain.

Opinion/ of the same o.: air an aon fhacal.

Opportunity/ would gladly seize the same o.: cha bu ruith ach leum. 77

Opposition: contraill f, taglainn f; (Political) an dùbhlan m.

Order/ O. boots for me: tarraing brògan domh.

Origin: stoc, stuic, m.

Orkney (Islands): Arcaibh, na h-Eileanan Arcach.

Outcome/ The outcome of it was…: Is e bun na bha ann…

Outshine/ who could outshine: a feireadh bàrr-urram.

Overtake/ I shall not o. him: Cha chuir mi maide 'na phàirt.

Overtaking him: a' toirt a-steach air.

Owner/ the rightful o.: am fear leis am bu leis e.

P

Pains/ take p.: gabh saothair f.

Paisley: Pàislig.

Partition: cailbh, m.

Partnership: co-roinn, f.

Patois: fiadh-chànain f.

Patriotism: tìreachas m.

Pattern/ paper p. for dressmaking: cumadair m.

Pause/ He did not pause: Cha deachaidh iaradh air (Lewis).

Pawn (in chess): gill m.

Pay/ He'll have the devil to p.: Is dubh dhasan. Pay dispute: connspaid f pàighe.

Peace process: iomairt-sìthe f.

Peeling potatoes: a' rùsgadh bhuntàta.

Percentage: ciadad, m.

Perform, performing, performance: cuairtich, cuairteachadh v; cuairteachadh m.

Perhaps: ma dh' fhaoidhte, dh' fhaoidhteadh, mathaid.

Perpetual (continual) motion: falbhan m.

Perseverance/ He lacks p.: Cha'n eil cur leis ann.

Person/ On my p.: air mo shiubhal.

Pert: abaidh. Duine abaidh: a pert person.

Perth (town): Peairt.

Phonetics: eòlas-cainnt-fhuaim m.

Phrase: meanbh-ràdh m.

Physics: eòlas-nàduir m, feallsanachd-nàduir f.

Pict: Cruithne. Pictish: Cruithneach.

Picturesque, a: dealbhach.

Piercing: geàrrte.

Pine-cone: cnèatag f, durcan m.

"Pins and needles": cadal deilgneach, m.

Pitch-black: mar a' bhìth.

Pity/ It would be a p.: Bu mhór am beud; b'olc an airidh. Pity/I pitied him: Chuir e

truas orm. Pity you if…: Is mairg dhuit ma…

Placenta, after-birth: sreothan, sreothan òig-aoin m.

Placid, a: sèimheil.

Plain a: lom.

Plane-tree: craobh-phleantrainn f.

Plankton: faobhagan f pl.

Play/ Play up!: Cluich suas! Playing with a ball: ag cluich air ball.

Please/ Will you please answer me? Am bi thu cho math agus mo fhreagairt? 78

Pleased/ I am p.: Tha mi air mo dhòigh.

Plough: For parts of a plough see Dwelly pp. 262-4.

Plumbing: plumaireachd, f.

Pneumatics: àil'-eòlas m.

Poach (as an egg): slaop(-adh).

Pocket-book: glac-leabhar m.

Point/ On the point of saying…: air thuar a ràdh…

Pointing his finger at…: a' stiùireadh a chorraig air…

Poker: brod-griasaich, m.

Politics: sluagh-iùl m

Popular/ He was p. with them: Bha fèill aca air.

Porch: àilear, m.

Port (left side of ship): bòrd m cùlaibh.

Possible/ if p.: ma dh' fhaodas a bhith.

Potato masher: plocan m, simid m.

Pottering, footering, going from one job to another: fidealais f.

Power-house: taigh-cumhachd m.

Pranks: magaidean f.pl.

Precisely! Dìreach air a shùil!

Preferable a roghnaiche.

Presently: air a' mhionaid.

Privy to…: san rùn air…

Probable: dualtach, dual.

Process/ in the process of being educated: a' toirt a-mach an fhòghlaim.

Programme: clàr-eagair m.

Prohibit, ban v: toirmisg, bac. Ban, outlaw (a person, etc.) crois(-eadh)

Proletariat: na mithean m.pl.

Propeller (of aeroplane): roth-gaoithe m.

Proportion: coi(mh)-rèir, m; comh-roinn, f. In proportion to: a-rèir…

Proportion, sense of: lionn-tà, m (literally "cement", "that which holds together").

Prospectus: roimh-iomradh m.

Proud/ p. of the letter: mòr as an litir. Proud to be: moiteil a bhith.

Proud flesh: feòlan m.

Provincialism: ceàrn-chainnt f.

Provoke/ provoking him: a' togail a nàduir; a' dùsgadh a nàduir.

if I am provoked: ma dh' èireas ormsa.

Proximity, nearness, neighbourhood: àruinn, f.

Prude (female): leòdag f.

Public enquiry: rannsachadh m poballach.

Puddle n: lodan, lòn, m; luba f.

Pull/ I pulled it: Thug mi tarraing air.

Pursuit/ in p. of him: an tòir air.

Put/ Put it on the table: Chàirich air a' bhòrd e.

Putty: potaidh, m.

 

 

 

 

79

Q

Qualified a (as in "a qualified statement"): deasaichte; lùghdaichte, maolaichte.

Quarrelling/ q. with me: a' dol a-mach orm.

Quarrelling together: an claiginn a chèile.

Quarters/ from all the four q. of the earth: ás na ceitheir ranna ruadha.

Quarterly (publication): ràitheachan m.

Quick thinking: tapachd f.

Quick time/ in quick time: air luathair.

Quite (tolerably): mar nach olc.

Quiver (of arrows): dorlach m.

R

Radiate: dealrachadh.

Rage n / flaming (violent) r.: dearg-chuthach m.

Raid n: ruathar m, ruaig f,

Rails/ He went off the rails: chaidh e uaithe.

Raise v / R. the price: tog a' phrìs.

Random/ speaking at random: a' bruidhinn air thuaiream.

Range n: ranntair f.

Rather: caran. Rather than: seach.

Rattle, a child's gleadhran m.

Razor blade: dias f ealtainn; lann f ealtainn.

Real a: fìor; riochdail.

Realising: a' toirt fainear. Realising the danger: a' leughadh an eagail

Recital n: aithris f ealanta.

Reclaiming land: a' toirt a-steach talmhainn.

Rectangle: ceart-cheàrnag f.

Redindant: anbharra.

References, referees (for a position): luchd-teiste collective n, m.

Refugee: duine fo choill.

Regeneration: ath-ghineamhainn, m.

Regulations (that which is laid down): laighe-sìos, m, f.

Reluctant a: aindeònach.

Remind v: cuimhnich do. Reminding him: a' toirt a-steach air.

Renewable/ renewable power: cumhachd f ath-nuadhachadhail

Represent, to: a riochdachadh.

Republic: poblachd f.

Require v / I would require that: Cha b' fhuilear leam sin.

Reservation, mental: taisg-inntinn f. Reservation (train, etc.): roi(mh)-chlàradh.

Resigned/ I am r. to my state: Tha mi strìochte ri m' staid.

Rest/ taking my r.: a' leigeadh mo sgìos dhiom.

Responsibility/ my r.: an urra rium.

Responsible a: cunntasach.

Restraining myself: ag cumail orm fhèin.

Result/ as a r. of…: a thoradh air…

Reticence/ without r.: beul air gualainn.

Rhapsody: paracas m.

Rifle: isneach f. 80

Ringing/ r. the bell: a' bualadh a' chluig.

Riot/ to read you the riot act: a dhèanamh lagha ribh.

Ripe/ He lived to a r. old age: Fhuair e latha mòr.

Rivalry/ in a spirit of r.: fo làmhan a chèile.

Roof(ing)/ roofing wood under slates, etc.: sarcan m.

Roomy, a: luchdaile.

Roots/ pulling them up by the r.: 'gam buain as am bun.

Ruin/ your r.: do latha-dubh.

Rule the roost/ It's he himself that rules the roost: 'S e fhèin an t-aon duine.

Running through/ r. my fingers through my hair: truiseadh mo mheuran troimh mo ghruaig.

Runway: rathad-ruith m.

S

Safety-catch (of a gun): madadh m.

Said/ You've just said it: Fhuaras agad e.

Sail/ Shorten s. by a reef: Cuir ceann a-steach. She was under full sail: Bha seòl

slàn rithe. A boat hoisting sail: bàta a' dèanamh aodaich.

Saint Andrews (town): Cill-rìbhinn.

Same/ the s. to you: mar sin leibhse (leatsa).

Sandpiper (bird): bòdhag f.

Sauntering along: ag coiseachd ceum air cheum.

Savings account: cunntas-tasgaidh m.

Scarcely/ You will scarcely…: Bithidh e cruaidh ort.

Scolded/ He s. me: Bha e rium.

Scratch/ up to s.: ri tìde a' bhaile.

Scullery: cisdin-dubh, m.

Scrupulous a: sgrubail, cùramach.

Seasonable weather: tìde (sìde) f 'na h-ionad.

Sea-pink, thrift (plant): tonn a' chladaich m.

Sea spray: marcan m sìne.

Sea-urchin: cragan-(crogan-) feannaig m, conan-mara m.

Searchlight: solas-lorgaidh m.

Self-importance: spailpireachd f.

Send/ S. for me: Cuir fios orm. Send word to me: Cuir fios thugam.

Sentence (in writing): rosg-rann m; (in court) binn f.

Service, domestic; serviture: muinntireas, m.

Sex: gnè f, cineal m; gineal (-eil) m (very limited in application).

Shad (fish): gobhar (-air, goibhre) f.

Shakedown/ a shakedown bed: leid, f.

Shallow, a: staoin.

Shameful/ I think it s.: Is nàr leam.

Shift (work): seal (-a, -am) m.

Shop-steward: stiùbhard taigh-cèaird m.

Shortbread: aran-pronn m; aran-brisg m.

Showing off, swanking/ He is showing off: Tha an fhearas mhór air.

Shrewd, a: seaghail.

Shuttlecock: coileach-àrcain m.

Shy n: diùid,; (bashful) nàireach. 81

Side (in a game): cùis f.

Signature: fo-sgrìobhadh m; (Music) gleus-chomharradh m.

Ski, ski-ing: scith, scitheadh m.

Skip-cap: currac m sguibeach m.

Sleight of hand: caisreabhachd f.

Slight/ a slight incline: aithneachadh de leathad.

Slip (as in "giving the slip"): car mu chnoc.

Slipper, knitted: bonnag f.

Slot (as in slot machine): tolg, m.

Slumped, a: slaoidte.

Smirk: blìon, m.

Smoker/ He is a heavy s.: Tha e trom air a' phìob.

Smoking vn (fish, etc.) ceothaidh.

Smoor/ s. a fire to keep it going until morning: taisg, tasgadh.

Smuggler: cùiltear.

Snapdragon (flower): sron-an-laoigh f.

Snarl(ing), n: dreannadh m fhiaclan.

Snuffers (candle s.): smàladair m sing.

Solar System: cearcall-gréine, m.

Sometime or other: uair air chor-eigin.

Somewhat: car, a leth-char.

Sorry/ I would be very s. to do that: Is mòr a bheireadh orm e.

Souvenir: cuimhneachan m.

Sovietic: Sòibhietach a.

Spanner (tool): spanair m; tnachair m; nupair m.

Spats, gaiters: sumagan f pl.

Spawn (frog's): glothagach m.

Specimen: sampall n, samplair m.

Speed/ He was running at full s.: Bha e 'na dhian ruith (or aig peilear, peileir).

Speedometer: snàthaid f an astair.

Spending time: a' togail ùine.

Spice/ to lend s. to a tale: gu blas a chur air seanachas.

Spinning-wheel: For parts of a spinning-wheel see Dwelly pp.289-290.)

Spirit-level: leannan-locraidh m.

Spite/ in s. of him: air a bhuille-trot.

Splendidly/ You did s.: Is math a fhuaras tu.

Sprain v: siach(-adh), sgoch(-adh). Sprain n: siachadh, sgochadh m.

Sprawling/ He was sent sprawling: Thilgeadh e na chlostar a-mach.

Square a: ceàrnach. Square n: ceàrnag f.

Squeamish, vomiting, a: gòmadaich.

Squid (Zool.): gibearnach m.

Staggering, swaying: a' dol mu seach.

Staking the ground: a' putadh na talmhainn.

Starboard (right side of ship): bòrd m beulaibh.

Statement of account: earann f cunntais.

Statistics: staid-ràdh m.

Statue (See also "Bust"): ìomhaigh f.

Stealthy/ casting s. glances: ag coimhead fo an t-sùil.

Steam n stoth m.

Stilt n: trasdan m. 82

Stitch/ a s. in the side (pain): treaghaid f.

Stocking/ in his stocking soles: air ceann a stocainnean.

Stocking/ in our stocking soles: cinn ar stocainnean.

Storey/ one-storey a: aon-làir.

Storm/ Will she ride the s.?: An cùm i a ceann ann?

Streamline, n: sruth-shreath f.

Strict/ I must be strict with him: Feumaidh mi a bhith cruaidh air.

Stuffy, sultry: murtaidh.

Stuttering: ruith an còmhradh.

Succeeding/ Is he s.?: Am bheil a dol leis?

Such as it is: air cho dìblidh is a tha e.

Suffer? You will suffer yet: Leig thusa leat.

Sufferer/ Who will be the s.?: Cò an t-sròn do am fuaire?

Sufficient a: foghainteach.

Suggest v: mol, comhairlich. Suggest to him: cuir na shùil; cuir 'na cheann.

Suit/ Suiting me: ri tighinn rium, a' tighinn rium.

Summons n: gairm f, sumachadh m. Court summons: bàirlinn f, gairm f.

Superstition: saobh-chràbhadh m, geaslanachd f.

Supplement (in book, etc.): foirlionadh m.

Support/ supporting a family: ag cumail suas teaghlaich.

Sure/ Make sure of…: Dèan(aibh) cinnteach á … Dead sure: seulaichte.

Surprise n: iongnadh m.

Surprise v/ What surprises me…: Is ann a tha mise dhuit…

Surprising/ It'll be s. if it's finished yet: Is iongantach gu bheil e ullamh fathast.

Swank n: mòr-chùis f.

Swashbuckler, smart fellow: seabhaltach m.

Swaying/ s. in the wind: ag crathadh ri gaoith.

Swear/ I could almost s.: cha mhór nach tugainn mionnan.

Swift (bird): clisgean m, gobhlan mòr m.

T

Tack (in a boat) n: gualainn f seòlaidh; taca f.

Tack (Naut.) v: siubhail an aghaidh na gaoithe; dèan taca.

Tactics: eòlas m cogaidh.

Tadpole (Zool.): ceann-pholan, ceann-simid m;

sonasan m (Skye and W. Ross).

Take after/ if they t. after their parents: ma thèid iad ri'm pàrantan.

Take to be/ I took to be a goose: ghabh rium mar ghèadh.

Tape n: drapainn f.

Tarpaulin, small: pilleag f.

Taunt/ taunting me: a' tilgeadh orm.

Teaching: a' toirt seachad sgoile. Teaching him a lesson: ag cur a leasain roimhe.

Team/ as a team: mar-aon.

Tease/ teasing him: a' tarraing as.

Teat (of an infant's feeding-bottle: sineag f.

Teeth/ t. of the wind: sùil na gaoithe.

Telegraph: clis-fhios m; cian-sgriobhair (Dwelly). Telegraph mast: crann m clis-

fhiosa (Leabhraichean Leughaidh L.III).

Telephone: teileafon m; fòn m, f; cian-fhuaim m. 83

Tenterhooks/ on t.: air bhioran.

Terrorism: oillteachas m. Terrorists: luchd-oillteachais m pl.

Therefore: a rèisde.

Think/ one would think, suppose: saoiliste.

Thole-pin: bac, m; cnag, f.

Thrift (plant): See "Sea-pink".

Thrill, shiver, shudder: gaoir f.

Ticket: bileag f; ticeard, tiocaid f.

Tide: seòl-mara m (plur siùil-mhara).

"Tig" (children's game): sgiobailt f.

Tissue/ a t. of lies: dula m bhreug.

Tit-bit: mileag f.

Toggle: putan f (fiodha no adhairc)

Tottering: glacach.

Trace/ any trace of him: a dhubh no a gheal.

There is no trace of him: Chan eil lorg air. That can be traced: a tha air sgeula.

Trade union: aonadh-ceirde m; ceàrd-chomunn m.

Trigger: iarunn-leigidh m. Press(-ing) the t.: snap(-adh).

Trip/ t. him: cuir cas-bharaig air.

Troon (Town): An t-Sron.

Trunk (of an elephant): gnos m.

Tumulus, grave-mound: barp, barpa (-annan) m.

Turning/ t. out a good day: a' dol a dhèanamh latha math.

Tweezers: spioladair m. (Pair of surgical t.) spreangan (-ain, -anan) m.

Two-faced/ a two-faced man: duine m leam-leat.

U

Ultimately: air a' cheann thall.

Unable to: fairtleachadh air…

Uncertain/ in no u. manner: ás a leth uair.

Uncurbed/ u. tongue: beul gun phutan.

Underestimate v: cuir an neo-phrìs.

Understand/I u.: Tha mi a dèanamh dheth. I u. from him that…:Thog mi

dheth gu…I couldn't u. a word: Cha dèanainn facal a-mach.

I understand you now: Tha thu agam a-nis.

Undertone/ in an undertone: a ghuth-thàmh.

Until now: gu ruig seo.

Upon/ will soon be u. us: bithidh e mu na casan againn.

Upset/ I was upset: Bha mi air mo chur mun cuairt.

Upside down: air a bheul fodha.

Urge/ He urged me: Spàrr e orm.

Urgent a: deatamach.

Usefulness: feumalachd f.

 

 

84

 

V

Vernacular: a ghnàth-bheurla f.

Vibration n: triobhualadh m; crith f; sraon m.

Vicinity/ be in the v.: thig an astar.

Victory/ obtaining the v.: a' toirt a-mach na buaidhe.

Virginals (musical instrument): òigh-cheòl m.

Visible/ becoming v.: a tighinn ris.

Vulgar tongue: cànain nam mithean f.

W

Wait/ You just wait! Stad thusa ort!

Wake (of a ship): rotal m. Leaving behind in her wake: a dèanamh falach-cuain.

Wallow: aonagaich, a dh' aonagail.

Want/ for want of: a dh' easbhaidh.

Washing machine: inneal nigheadaireachd m.

Wasting away: a' dol á dhìth.

Weapons of mass destruction: armachd f lèirsgrios.

Weather side/ on the w.s.: air taobh an fuaraidh.

Weigh/ W. the anchor: tog an acair.

Weaned: air a thogail.

Welcome/ You're w.: 'Se do bheatha.

Well-built/ a w.b. man: duine m dèanta.

Well-dressed: air àrd èideadh.

What/ what (who, which) he is interested in: cò ann a tha ùidh aige.

Whatever: 's bith gu dè. Whatever I command: Ciod sam bith a dh'àithneas mi.

Or whatever it was: neo ge be dè a bha e.

Whenever: ge be uair. Whenever you like: ge be uair is àill leat.

Whensoever: ge as air bith (cia as air bith).

Where interr/ Where are you from? C'as a tha thu? Where are you? C'àit' am

bheil thu?

Wherever: de be àite. Wherever you go: ge be thaobh a thèid thu.

Whether: ge; ás bith. Whether…or not…: an do…gus nach;

co-dhiù (tha) no nach eil; co-dhiù…is nach… Whether we know or not: eadar

gu bheil fios againne air no nach eil. Whether good or bad: mas math no mas

olc. Whether they would be late or early: co-dhiù a bhitheadh iad tràth no anmoch. Whether they want to do it or not: eadar gu bheil iad ag iarraidh sin a dèanamh neo nach eil.Whether…or: as bith…agus.

"Whether!" (exclamation): As bith dè!

White lies, fibs/ We would tell a lot of w.l.: dh' innseamaid ultaichean.

Whoever: air 's bith cò. Whoever it might be: ás bith cò e.

Whoever gets it: ged is bith cò a gheibh e. Whoever goes or does not go: ge be

thèid gus nach tèid. Whoever was to blame: ge be cò a bu choireach.

Whoever he was: ged is bith cò e.

Whom/ from whom I acquired my interest: Cò bhuaithe a thug mi an ùidh.

Whom(so)ever/ with whomsoever of thy servants it may be found (Bible): cia be

air bith de d' sheirbisich aig am faighear e…

Wick: sifeag, siobhag f; buaic f.

Witchcraft: buisneachd f. 85

Word/ without saying a w.: gun ghuth gun ghabadh.

Wrecked/ being w. (of a ship, etc.): a' dol ás an rathad.

Wrinkle (as in paper, etc.): roc, roca, rocan f.

Wrong/ What is w. with it? Ciod (Dè) a tha ceàrr air?

Z

Zeitgeist: spiorad m ar linne.

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

LEABHAR-CHLÀR - BIBLIOGRAPHY

 

Am Biobull Naomh (Gnàth-fhocail), The National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1953.

Clark, Joan W. & Ian MacDonald - Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Plants, J. W. Clark, North Ballachulish, 1999. LAGE/ISBN 0 9536351 0 4.

Comhairle Clann an Fhraoich - Ceud-fhuasgladh do na Daoine Leòinte, An Comunn Gàidhealach, Glaschu, 1939.

Dwelly, Edward - Gaelic-English Illustrated Dictionary - Faclair Gàidhlig agus Beurla le Dealbhan, Alex. MacLaren & Sons, Glasgow, 1949 & (Larger Print Edition) Birlinn Ltd., Edinburgh 2001. ISBN 1 84158 109 7.

Dwelly, Edward, Ed. Douglas Clyne & Derick Thomson - Appendix to Dwelly's Gaelic-English Dictionary, Gairm Publications, Glasgow, 1991. ISBN 1 871901 08 1.

MacAsgaill, Alasdair I. (fear-deasachaidh) - Rosg nan Eilean, Roinn nan Cànan Ceilteach, Oilthigh Ghlaschu, 1966.

MacDonald, Duncan - Gnathasan Cainnte - Gaelic Idioms and Expressions, An Comunn

Gàidhealach, Glasgow, 1932.

McDonald, Rev. Fr. Allan, Ed. J. L. Campbell - Gaelic Words and Expressions from South Uist and Eriskay, Oxford University Press, 1972.

McKay, Girvan - English-Gaelic Key to Dwelly's Illustrated Gaelic-English Dictionary, Gairm Publications, Glasgow 1974. SBN 901771 47 3.

MacLeod, Angus, Ed. - Òrain Dhonnchaidh Bhàin - The Songs of Duncan Ban MacIntyre, Scottish Gaelic Texts Society, Edinburgh, 1978. ISBN 0 7073 0040 1.

MacLeòid, Raghall. Eadar-th. le Ruaraidh MacThòmais - Bith-eòlas, Gairm, Glaschu, 1976. SBN 901771 53 8.

Moore, Pàdraig (Patrick). Eadar-th. le Iain Aonghas MacLeòid - Reul-eòlas, John MacLeod, Largs, 1997. ISBN 0 9530874 0 9.

Thomson, Derick S. - The New English-Gaelic Dictionary, Gairm, Glasgow, 1994. ISBN 1 871901 2 4.

NicLeòd, Babi - Gaelic Proverbs, Club Leabhar Ltd., Inbhirnis, 1973. SBN 902706 13 6.

Nicolson, Alexander & Malcolm MacInnes - Gaelic Proverbs, Caledonian Press

Glasgow, 1951.

Scottish Council for Research in Education - Aithris is Oideas - Traditional Gaelic Rhymes and Games, University of London Press, London, 1964.

Black, Donald - An Tuil - Anthology of 20th. Century Scottish Gaelic Verse, Polygon, Edinburgh, 1999. ISBN 07486 6219 7.

Thomson, Derick S. - The New English-Gaelic Dictionary, Gairm, Glasgow, 1994. ISBN 1 871901 2 4.

___________________________________________________________

 

 

87

CLÀR-AMAIS AIBIDILEACH

ALPHABETICAL INDEX

Gàidhlig

Taobh-duilleige

English

Page

       

Acainn-eich

51

Agriculture

49

Ainmhidhean

19

Animals Wild

19

Airm-teine

35

Astronomy

50

Annalairean - faic "Coimpiutairean"

 

Bibliography

87

Aodach

41

Birds

9, 49

Bàtaichean agus Longan

43, 51

Biology

50. 87

Beairtean

51

Boats & Ships

43, 51

Bith-eòlas

50. 87

Body, Parts of

38, 49

Blàthan agus Lusan

21, 50, 87

Botany - see also"Flowers & Plants"

21, 50, 87

Bodhaig

38, 49

Clothes

41

Buill-acainn

34

Computers

50

Buill na Bodhaige

38

Cooking

50

Ceud-fhuasgladh

49, 87

Counties of Scotland

45

Cinneasachdan eile

19

Cosmetics

50

Clàr-leabhraichean

87

Dictionary, Gaelic-English

53-66

Cocaireachd

50

Dictionary of Idioms

67-86

Coimpiutairean

50

Diseases

40

Craobhan

37, 49, 87

Distilling (Whisky) etc.

51

Creideamh

47

Fashions

50

Croinn

48

Firearms

35

Cuidhleachan-snìomha

49

First Aid

49, 87

Easlaintean

38

Fish

16

Eisg

13

Flowers & Plants

21, 50. 87

Eòin

9, 49

Fruits

32

Faclair (Gàidhlig-Beurla)

53-66

Fungus

19

Faclair (Gnathasan Cainnte)

67-86

Genetics

50

Fasanan

50

Geography

50

Feallsanachd

50

Glossary, Gaelic-English

53-66

Figheadaireachd

51

Growths, Other

19

Foillseachaidhean eile

49-52, 87

Hairdressing

50

89

Fungas

19

Health

49

Galaran

40

Horse's Harness

51

Gintinneachd

50

Houses & Building

51

Glasraich

30

Idioms

67-86, 87

Gnathasan Cainnte

67-86, 87

Insects

18

Gruagaireachd

50

Looms, Parts of

51

Innealan-ciùil

51

Minerals & Similar Substances

44

Innealan-giùlain

51

Musical Instruments

51

Longan

51

Parts of the Body

38, 87

Lusan - faic "Blàthan agus Lusan"

 

Philosophy

50

Lùth-chleasan

45

Piping

50

Maise Gnùis

50

Ploughs

51

Maorach

17

Poisons

45

Meanbh-fhrìdean

18

Politics

50

Measan

32

Proverbs

50, 87

Mèinnearaich agus Stuithean Coltach

44

Religion

49

Mòine

50

Rhymes & Games, Children's

51

Pìobaireachd

50

Sails

51

Poileataics

50

Shellfish

17

Puinseannan

45

Ships

43, 51

Seanfhacail

50, 87

Spinning Wheels

51

Soitheachan

43, 51

Sports

45

   

Tools & Hardware

32

   

Trees

37, 49, 87

   

Vegetables

33

   

Vehicles

51

   

Vessels

43, 51

   

Weaving Terms

51

   

Wild Animals - see "Animals".

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

FOIRLIONADH AN LEUGHADAIR

READER'S ADDITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

ERRATA - MEARACHDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIOCH DEN TREAS CLAR

93