Folúntais


Oifigeach Oideachais

Tí Chulainn

An Mullach Bán

An tIúr

Uaireanta: 40 uair sa tseachtáin

Turastal: Le socrú

Oideachas: Cáilíocht aitheanta oideachais

Cumas labhartha agus scríofa Gaeilge

Cuairimí: Gné oideachais scolaíochta Thí Chulainn a fhorbairt, clár oideachais a riar, pacaiste oideachais a chur le chéile do pháistí bunscoile agus Méanscoile, imeachtaí oideachais chultúrtha a chur ar bun do pháistí a bheidh ag teacht go dtí an t-ionad.

Taithí: Ar ghnéithe éagsúla de chultúr dúchasach n hÉireann, ar obair le páistí de gach aois. Ar curaclam scoile i dTuaisceart Éireann agus i bpoblacht na hÉireann.


Riarthóir

Taca

80 Sráid Ard

Béal Feirste

Uaireanta: 40 uair sa tseachtáin

Hours: 40 Per week

Turastal: £150 sa tSeachtáin ar dtús - ag méadú le taithí

Salary: £150 Per week - increasing with experience

Oideachas: Dara Leibheal

Education: Second Level

Cuairimí: Gach gné den obair atá idir lamha ag Taca a fhoglaim agus a fheabhsú go dtí an pointe go bhfuil sí/sé incurtha le bainisteóireachta Taca.

Responsibilities: To learn every aspect of work undertaken by Taca so he/she can eventually take over the management of Taca.

Taithí: Níl seo riachtanach ach bheadh taithí ar cursaí crannchur usaideach.

Experience: Not essential but experience in lotteries would be useful.

Duine fein-spreagtha a bhfuil acmhainn oibre aice/aige atá de dhíth. Gná uaireanta oifige a bhéas i gceist de gnath, ach ní mór don duine a bheith sásta obair a dhéanamh taobh amuigh de na huaireanta sin más gá.


Bogearraí sa Ghaeilge Teo

Oifigeach Forbartha

Tuarastal: £12,000 an bhliain

Uaireanta: 40 an tseachtain

Beidh an t-iarrthóir a cheapfar freagrach as forbairt táirgí ilmheán agus ag tabhairt cuidiú le díolacháin,poiblíocht agus oiliúint.

Beidh Sé/Sí ag cuidiú leis an bhainisteoir in údarú CD-ROMs chomh maith le bheith freagrach as eagrú agus dáileadh post-díol díreach, bheith páirteach in oiliúint ábhartha agus cuidiú a thabhairt i láithriú léiriú díolacháin nuair is gá. Beidh Sé/Sí ag cuidiú le earcú agus eagrú cúrsaí oiliúna.

Beidh cáilíocht aitheanta in eolaíocht ríomhaireachta nó i ndisciplín cosúil leis aige/aici agus scileanna maithe cumarsáide idir scríofa agus labhartha, i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh an cumas aige/aice le hobair a phleanáil agus obair a eagrú ar a chonlán féin agus beidh scileanna maithe idir-phearsanta de dhíth.

Ba bhuntáiste é eolas ar Macro media Extreme 3D, Macro media Director Studio, Adobe Premiere, Macro media X Res, Sonic Foundry, Macro media Director a bheith ag an duine.


Má tá speis agat i gceann ar bith de na postanna thuas, Seol C.V. chuig

Forbairt Feirste,

216 Bóthar na bhFál,

Béal Feirste,

BT12 6AH

Gúthan: 01232 438597 Facs: 01232 439638

Ríomhphost: forfeirs@iol.ie



Siar...